Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 21. i članka 37. stavka (2) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 8/12, 20/13 i 5/17 Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/06 i 6/20) i članka 5. stavka (3) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 5/21), uz Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i

NAPUTAK
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Opće odredbe)

(1) Naputkom za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2021. godinu (u daljem tekstu: Naputak) propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: klijenti) za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: potpore).
(2) Potpore su usmjerene za:
a) Model potpore proizvodnjama,
b) Model kapitalnih ulaganja,
c) Model ostalih vrsta potpora.
(3) Sredstva pričuve koristit će se za nepredviđene izdatke koji se pojave tijekom proračunske godine, a u skladu su sa Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 8/12, 20/13 i 5/17).
(4) Ministar zadržava pravo usklađivanja visine potpore u okviru jedne namjene, kako se predviđena sredstva za istu ne bi prekoračila sukladno članku 5. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 5/21) (u daljnjem tekstu: Program).
(5) Ako se pojavi potreba ministar odlučuje o prebacivanju sredstava iz jedne namjene u drugu, odnosno ako se u jednoj namjeni pojavi višak, prebacuje sredstva tamo gdje nedostaju.

Članak 2.
(Uvjeti za ostvarivanje potpora)

(1) Pravo na ostvarivanje potpora za proizvodnje imaju klijenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
a) da su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) u općinskim/gradskim službama za poljoprivredu,
b) da imaju prebivalište ili sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija),
c) da ostvaruju proizvodnju na području Županije;
d) klijenti koji sukladno Programu i Naputku dostave odgovarajuću dokumentaciju;
e) klijenti koji ispune uvjete propisane Programom i Naputkom.
(2) Posebni uvjeti za ostvarenje prava na potporu definirani su pojedinačno za svaku vrstu potpora.

Članak 3.
(Ostvarivanje prava na potpore u proizvodnji)

(1) Klijent koji ispunjava opće i posebne kriterije propisane Programom i Naputkom Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo), podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na potporu sa propisanom dokumentacijom u roku koji je propisan za svaku vrsta potpora.
(2) Dokumentacija klijenta, dostavljena uz zahtjev Ministarstvu, uvodi se u djelovodnik predmeta i akata i trenutkom upisa postaje službena dokumentacija sa kojom se postupa odredbama Pravilniku o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, broj 1/21).
(3) Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije, Ministarstvo za Model potpore proizvodnjama, donosi rješenja o odobravanju potpora u propisanim rokovima za zahtjeve koji su pravovremeni, utemeljeni i potpuni i primjerak rješenja dostavljaju Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvu financija), uz obračune na propisanim obrascima za svaku vrstu proizvodnje koji su sastavni dio Naputka, radi konačne isplate.
(4) Za Zahtjeve koji su nepravovremeni, neutemeljeni ili nepotpuni Rješenjem će se odbiti. Za Zahtjev koji se Rješenjem odbija klijent nema pravo žalbe, ali može pokrenuti Upravni spor kod Županijskog suda Županije Zapadnohercegovačke u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
(5) Sastavni dio ovog Naputka su obrasci obračuna:
a) AP/UMK-uzgoj muznih krava,
b) AP/DPD -držanje pčelinjih društava,
c) AP/UKN- uzgoj koka nesilica,
d) AP/UB- uzgoj brojlera,
e) AP/PJP-proizvodnja jednodnevnih pilića,
f) AP/PSOKM-proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka,
g) BP/PP-proizvodnja povrća,
h) BP/PuP/S -proizvodnja u plastenicima/staklenicima.

POGLAVLJE II. MODELI POTPORA

Članak 4.
(Model potpora)

Potpore su usmjerene prema slijedećim modelima:
a) Modelu potpore proizvodnjama,
b) Model kapitalnih ulaganja,
c) Model ostalih vrsta potpora.

Članak 5.
(Model potpore proizvodnji)

Pravo na potporu proizvodnji može se ostvariti za:
a) animalna proizvodnja,
b) biljna proizvodnja.

Članak 6.
(AP – Animalna proizvodnja)

U okviru animalne proizvodnje potpore se odnose na:
a) Uzgoj muznih krava za proizvodnju svježeg mlijeka
b) Držanje pčelinjih društava,
c) Uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja,
d) Uzgoj brojlera,
e) Proizvodnja jednodnevnih pilića,
f) Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka.

Članak 7.
(AP/UMK-Uzgoj muznih krava)

(1) Pravo na potpore imaju klijenti (pravne osobe i obrti) koji:
a) su registrirani do 31.12.2020. godine i upisani RPG (u općinskim/gradskim službama za poljoprivredu),
b) drže u uzgoju minimalno pet (5) muznih krava,
c) posjeduju Zapisnik o uzgoju muznih krava za proizvodnju svježeg mlijeka,
d) koji imaju najmanje jednog uposlenoga.
(2) Potpora za uzgoj muznih krava iznosi do 3.000,00 KM po Zahtjevu.
(3) Iznos potpore bit će isti za sve pravne osobe i obrte koji ispunjavaju propisane uvjete.
(4) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 31.5.2021. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) Rješenje o registraciji ( ovjerena kopija)
b) dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama u tijeku uzgoja (potvrda vrijedi izdana od 1.8.2020. do 1.5.2021. godine),
c) Potvrdu (Uvjerenje) Županijske porezne uprave da nema duga po osnovu javnih prihoda i da je izmirio obveze svih poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do 1.5.2021. godine,
d) Unutar poljoprivrednog gospodarstva nije potrebno dostavljati dokaz o kupljenim kravama ako je obrt na članu gospodarstva,
(5) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 30.6.2021. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju prava na potpore i obračun na obrascu AP/UMK.
(6) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 8.
(AP/DPD – Držanje pčelinjih društava)

(1) Za ostvarivanje prava na potpore za držanje pčelinjih društava klijent mora ispunjavati sljedeće uvjete :
a) da u vlasništvu ima najmanje 30 do najviše 150 pčelinjih društava,
b) koji posjeduju Zapisnik o držanju pčelinjih društava.
(2) Visina potpore za držanje pčelinjih društava iznosi do 6,00 KM/društvu.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 31.5.2021. godine.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 30.6.2021. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju potpora za držanje pčelinjih društava i obračun na obrascu AP/DPD.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 9.
(AP/UKN- Uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja)

(1) Pravo na potpore za uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja imaju pravne osobe i obrti koji:
a) u vlastitoj proizvodnji imaju minimalno 1.000 do najviše 5.000 komada koka nesilica,
b) koji imaju minimalno jednog uposlenog (plaćene obveze za mirovinsko i zdravstveno).
(2) Potpora za uzgoj koka nesilica iznosi do 1,50 KM/kom.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 23.7.2021. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) rješenje o registraciji,
b) dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama u tijeku uzgoja,
c) potvrdu nadležne županijske porezne Uprave da je izmirio obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do 1.7.2021. godine
c) Potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje da nema neizmirenih poreznih obveza za 2020. godinu,
(4) Djelatnici Ministarstva će do 6.8.2021. godine kod klijenta sačiniti Zapisnik o broju koka nesilica i uložiti ga u predmet.
(5) Ministarstvo će Ministarstvu financija dostaviti do 27.8.2021. godine rješenja o isplati potpora za uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja i obračun na obrascu AP/UKN.
(6) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 10.
(AP/UB- Uzgoj brojlera)

(1) Pravo na potporu imaju pravne osobe i obrti koji su:
a) u sustavu PDV-a,
b) od 1.8.2020. do 1.8.2021. godine uzgojili i prodali najmanje 5.000 do najviše 20.000 komada brojlera,
c) od 1.8.2020. do 1.8.2021. godine imali minimalno jednog uposlenog (plaćene obveze za mirovinsko i zdravstveno).
(2) Potpora za uzgoj brojlera iznosi do 1,00 KM/kom.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 20.8.2021. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) rješenje o registraciji,
b) dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama u tijeku uzgoja,
c) račun o nabavci jednodnevnih pilića (prema važećem zakonu),
d) računi da su brojleri prodani (prema važećem zakonu),
e) potvrdu nadležne županijske porezne Uprave da je izmirio obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do 1.7.2021. godine,
f) potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje da nema neizmirenih poreznih obveza za 2020. godinu.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 20.9.2021. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju potpora za uzgoj brojlera i obračun na obrascu AP/UB.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 11.
(AP/PJP – Proizvodnja jednodnevnih pilića)

(1) Pravo na potporu imaju pravne osobe koji su:
a) od 1.8.2020. do 1.8.2021. godine proizveli i prodali najmanje 100.000 do najviše 300.000 komada jednodnevnih pilića,
b) u sustavu PDV-a,
c) od 1.8.2020. do 1.8.2021. godine imali minimalno jednog uposlenog (plaćene obveze za mirovinsko i zdravstveno).
(2) Potpora za uzgoj jednodnevnih pilića iznosi do 0,10 KM/kom.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 20.8.2021. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) rješenje o registraciji,
b) dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama,
c) računi o nabavci rasplodnih jaja (prema važećem zakonu),
d) računi da su pilići prodani (prema važećem zakonu),
e) potvrdu nadležne županijske porezne Uprave da je izmirio obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do 1.7.2021. godine,
f) Potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje da nema neizmirenih poreznih obveza za 2020. godinu.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 20.9.2021. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju potpora za proizvodnju jednodnevnih pilića i obračun na obrascu AP/PJP.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 12.
(AP/PSOKM-Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka)

(1) Pravo na novčanu potporu imaju klijenti (pravne osobe i obrti) koji su u sustavu prodaje mlijeka (ostvaruju federalne novčane potpore za mlijeko).
(2) Rješenje za obračun novčane potpore donosi se za prodano i obračunato mlijeko od 1.10.2020. do 1.7.2021. godine
(3) Maksimalno poticana količina prodanog mlijeka je 40000 litara po Zahtjevu.
(4) Iznos novčane potpore je do 0,30 KM/litri.
(5) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 25.7.2021. godine.
(6) Djelatnici Ministarstva će donijeti Rješenje o isplati do 25.8.2021. godine i primjerak
rješenja i obračun potpore dostaviti Ministarstvu financija na obrascu AP/PSOKM.

Članak 13.
(BP- Biljna proizvodnja)

Biljna proizvodnja obuhvaća:
a) Proizvodnja povrća u svježem stanju – klijenti koji su zasadili: krumpir, crveni i bijeli luk, rajčicu i kupusnjače (proizvodnje od vitalnog interesa), lubenicu, dinju, mrkvu i papriku. Minimalno zasađena površina povrća je 1 ha.
b) Proizvodnja u plastenicima/staklenicima. Minimalna površina koja se potiče je 500 m2.

Članak 14.
(BP/PP- Proizvodnja povrća u svježem stanju)

(1) Pravo na potporu proizvodnji iz članka 13. točke a) ovog Naputka imaju klijenti koji su zasadili minimalno 1 ha povrća.
(2) Potpora za proizvodnju povrća iznosi do 1.000,00 KM/ha.
(3) Klijent podnosi Ministarstvu zahtjev za potporu do 10.10.2021. godine uz sljedeću dokumentaciju:
a) zapisnik o veličini površine koja je zasađena i vrsti kulture,
b) rješenje o upisu u Fitoevidenciju (do 0,5 ha), odnosno rješenje o upisu u Fitoregistar ili potvrdu zadruge o upisu u Fitoregistar (Fito podbroj)-odnosi se na proizvođače krumpira.
(4) Klijenti koji sade krumpir moraju imati račun o nabavci sadnog materijala (sjemena) propisano člankom 9. točkom c) Programa. Uz fiskalni račun moraju imati i pisani račun na ime kupca (ne pisan kemijskom olovkom).
(5) Minimalni utrošak sjemenskog krumpira je 1500 kg/ha.
(6) K.č. na kojoj je podignut ili se proizvodnja odvija u plasteniku/stakleniku (proizvodnja u plastenicima/staklenicima) ne može se unositi u Zapisnik za proizvodnju povrća
(7) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 10.11.2021. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju potpora za proizvodnju povrća u svježem stanju i obračun na obrascu BP/PP.
(8) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 15.
(BP/PuP/S- Proizvodnja u plastenicima/staklenicima)

(1) Pravo na potporu imaju klijenti koji imaju proizvodnju u plasteniku/stakleniku minimalne površine 500 m2.
(2) Potpora za plastenike/staklenike iznosi do 0,30 KM/m2.
(3) Klijent podnosi Ministarstvu zahtjev za potporu do 10.10.2021. godinu.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 10.11.2021. godine dostaviti rješenja ostvarivanju potpore za proizvodnju u plastenicima odnosno staklenicima i obračun na obrascu BP/PuP/S.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 16.
(Model kapitalnih ulaganja)

U okviru modela kapitalnih ulaganja potiče se:
a) podizanje nasada lješnjaka, masline , smokve i vinove loze,
b) izgradnja novih plastenika,
c) nabavka mehanizacije

Članak 17.
(Podizanje nasada lješnjaka, masline, smokve i vinove loze)

(1) Pored kriterija propisanih člankom 17. Programa, klijent mora imati po jednom dunumu zasađenih sadnica za:
a) lješnjak 80 komada
b) maslinu 30 komada
c) smokvu 30 komada
d) vinovu lozu 500 komada
(2) Za ostvarivanje prava na novčanu potporu klijent Ministarstvu podnosi Zahtjev do 30.4.2021. godine.
(3) Klijent uz Zahtjev prilaže:
a) račun (fiskalni i pisani na ime kupca) o nabavci certificiranog sadnog materijala,
b) kopiju katastarske čestice na kojoj je nasad zasađen.
(4) Službenici Ministarstva će, nakon podnesenoga Zahtjeva, do 14.5.2021. godine izaći na teren i sačiniti Zapisnik o zasađenoj površini.
(5) Visina potpore iznosi do 2.500,00 KM/ha.
(6) Odluku o odobravanju potpore donosi Ministar.
(7) Ministarstvo će Ministarstvu financija Odluku o odobravanju sredstava dostaviti do
28.5.2021. godine.

Članak 18.
(Izgradnja novih plastenika)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji su izgradili (podigli) nove plastenike od 1.11.2020. do 1.4.2021. godine, površine od 500 m2 do 1000 m2.
(2) Visina potpore iznosi do 3,00 KM/ m2.
(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podizanje novih plastenika klijent dostavlja do 30.4.2021. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) kopiju katastarskog plana s označenom parcelom na kojoj je izgrađen plastenik,
b) račun/fakturu (fiskalni i pisani) na ime korisnika o uloženom materijalu opremi za izgrađeni plastenik.
(4) Službenici Ministarstva će nakon podnesenoga Zahtjeva izaći na teren i sačiniti Zapisnik do 7.5.2021. godine.
(5) Odluku o odobravanju potpore donosi Ministar.
(6) Ministarstvo će Ministarstvu financija Odluku o odobravanju sredstava dostaviti do 21.5.2021. godine.

Članak 19.
(Nabavka mehanizacije)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji su kupili novu poljoprivrednu mehanizaciju od 1.9.2020. godine do 1.6.2021. godine.
(2) Minimalna vrijednost kupljene mehanizacije je 3.000,00 KM, a maksimalna 30.000,00 KM sa PDV-om.
(3) Ako se traži potpora za nabavku traktora, isti mora biti registriran (imati prometnu dozvolu).
(4) Ako je mehanizacija uvezena, mora imati dokaz u uplati carinskih pristojbi.
(5) Iznos potpore za nabavku mehanizacije je do 25%.
(6) Ako je pravna osoba/obrt u sustavu PDV-a iznos potpore obračunavat će se bez PDV-a.
(7) Klijent Zahtjev za ostvarivanje prava na potporu za kupljenu novu mehanizaciju Ministarstvu dostavlja do 18.6.2021. godine.
(8) Uz Zahtjev prilaže:
a) račun (fiskalni) i pisani na ime kupca,
b) ako je mehanizaciju kupila pravna osoba/obrt prilaže i dokaz da je račun plaćen,
c) ovjerenu Izjavu da će mehanizaciju zadržati u svom vlasništvu minimalno pet(5) godina.
(9) Nakon podnesenog zahtjeva djelatnici Ministarstva će do 9.7.2021. godine izaći na teren i sačiniti Zapisnik.
(10) Odluku o odobravanju potpore donosi Ministar.
(11) Ministarstvo će Ministarstvu financija Odluku o odobravanju sredstava dostaviti do 23.7.2021. godine.

Članak 20.
(Model ostalih vrsta potpora)

U okviru modela ostalih vrsta novčanih potpora potiču se:
a) projekti iz oblasti poljoprivrede,
b) ostali projekti koji su od značaja za Županiju,
c) subvencioniranje osiguranja.

Članak 21.
(Projekti iz oblasti poljoprivrede)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji dostave projekte vezane za ulaganje u razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, osim za proizvodnje obuhvaćene člancima 17.,18. i 19. ovoga Naputka.
(2) Ulaganja iz stavka (1) ovog članka odnose se na razdoblje od 1.10.2020. do 1.9.2021. godine.
(3) Klijent Ministarstvu dostavljaju zahtjev do 20.9.2021. godine.
(4) Uz Zahtjev prilažu projekt sa dokazima ulaganja.
(5) Odluku o odobravanju potpore za projekte i iznos potpore donosi Ministar.
(6) Ministarstvo će Ministarstvu financija Odluku o odobravanju sredstava dostaviti do 20.9.2021. godine.

Članak 22.
(Ostali Projekti od značaja za Županiju)

(1) Pravo na potporu imaju zemljoradničke zadruge i znanstvene institucije:
a) koje imaju projekt koji je u službi razvoja poljoprivredne proizvodnje,
b) projekt mora biti sufinanciran od strane drugih nivoa vlasti, međunarodnih institucija ili vlastitih sredstava.
(2) Zahtjev za ostvarivanje novčane potpore dostavlja se do 20.9.2021. godine.
(3) Uz Zahtjev se prilaže:
a) opis projekta i financijski plan projekta za koji se traže sredstva,
b) dokaz o sufinanciranju.
(4) Odluku o odobravanju potpore za dostavljeni Projekt/Program donosi Ministar.
(5) Ministarstvo će Ministarstvu financija Odluku o odobravanju sredstava dostaviti do 20.10.2021. godine.

(6) Za odobrena sredstva zadruga podnosi izvješće do devedeset (90) dana od dana dobivanja istih.
(7) Djelatnici Ministarstva mogu zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 23.
(Organizacije i udruge)

(1) Pravo na potporu imaju udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede u Županiji za realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede.
(2) Zahtjev za ostvarivanje potpora udruge Ministarstvu podnose do 28.10.2020. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) Program aktivnosti s planiranim sredstvima i očekivanim rezultatima,
b) Rješenje o registraciji,
c) Potvrdu banke o otvorenom računu.
(3) Odluku o odobravanju potpore za dostavljene Programe donosi Ministar.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija Odluku o odobravanju sredstava dostaviti do 28.11.2020. godine.
(5) Za odobrena sredstva udruge i zemljoradničke zadruge Ministarstvu su obvezne podnijeti izvješće do devedeset (90) dana od dana dobivanja istih.

Članak 24.
(Subvencioniranje osiguranja)

(1) Subvencioniranje osiguranja podrazumijeva sufinanciranje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za jednoga osiguranoga djelatnika.
(2) Korisnik sredstava je obrt čija je djelatnost isključivo poljoprivredna proizvodnja.
(3) Korisnik sredstava ne može biti obrt:
a) koji se pored poljoprivredne proizvodnje bave preradom poljoprivrednih proizvoda, trgovinom ili bilo kojom drugom djelatnošću,
b) koji ima sufinanciranje mirovinskog/zdravstvenog osiguranja od Zavoda za zapošljavanja (za ono razdoblje koje Zavod za zapošljavanje sufinancira) ili po bilo kojemu osnovu od drugih izvora financiranja.
(4) Djelatnik Ministarstva može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
(5) Zahtjev za sufinanciranje mirovinskog/zdravstvenoga osiguranja Ministarstvu klijent podnosi do 30.9.2021. godine.
(6) Uz Zahtjev prilaže:
a) Rješenje o registraciji,
b) Potvrdu o zaposlenom djelatniku za kojeg traži sufinanciranje osiguranja i uplaćenim doprinosima za istog od 1.10.2020. godine do 1.9.2021. godine,
c) Ovjerenu Izjavu vlasnika pravne osobe ili obrta da za osobu za koju traži sufinanciranje osiguranja nema sufinanciranja osiguranja od Zavoda za zapošljavanje ili po bilo kojemu osnovu od drugih izvora subvencioniranja.
(7) Ministarstvo će Ministarstvu financija Odluku o sufinanciranju osiguranja dostaviti do 30.10.2021. godine.

Članak 25.
(Sredstva pričuve)

Sredstva pričuve koristit će se za žurne i nepredviđene izdatke koji se pojave tijekom proračunske godine. Sredstva pričuve koristit će se i za izdatke koji nisu obuhvaćeni Programom i Naputkom, a u skladu su sa Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, na temelju pojedinačnih Zahtjeva klijenata i Odluka koje donosi ministar.

POGLAVLJE III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
(Obveze klijenta)

(1) Klijent je dužan dobivena sredstva namjenski koristiti i dosljedno se pridržavati preuzetih obveza.
(2) Klijent je dužan vratiti novčana sredstva ako su dobivena na temelju lažno prikazanih činjenica, na temelju lažne dokumentacije ili ako su nenamjenski utrošena.
(3) Novčana sredstva će se vratiti zajedno sa zakonom predviđenim zateznim kamatama, u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja, kojim mjerodavni županijski poljoprivredni inspektor naređuje klijentu povrat novčanih sredstava.
(4) Sredstva koja su vraćena na temelju stavka (3) ovoga članka prihod su Proračuna Županije.
(5) Ukoliko klijent nakon što dobije sredstava za potporu, učini prekršaj iz čl. 34. Zakona o novčanim potporama poljoprivredi i ruralnom razvitku, gubi pravo aplicirati za bilo koju vrstu potpora za razdoblje od pet (5) godina, računajući od dana povrata novčanih sredstava naloženih rješenjem.

Članak 27.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Naputak stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Vlade Županije Zapadnohercegovačke i bit će objavljen u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

Ministar
Dario Sesar

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-02-587/21
Posušje; 6.4.2021. godine