Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Sektor vodnog gospodarstva

Broj: 05-06-25-161/24
Posušje, 04.03.2024. godine

Temeljem članka 2. i 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva, Ugovorene usluge i Kapitalni izdaci“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 5/24), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

J A V N I       P O Z I V
za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje
projekata vodnog gospodarstva

1. Svrha i visina sredstava

Svrha ovog poziva je javno prikupljanje aplikacija za neposredno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sufinanciranju kandidiranih projekata vodnog gospodarstva.

Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2024.godinu, koja su predmet ovog poziva, iznose ukupno 884.000,00 KM.

2. Izvor sredstava

Proračun  Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, razdjel 19, glava 010001, ekonomski kod 614100 „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva (s podračuna).

3. Pravo apliciranja

Pravo apliciranja imaju jedinice lokalne samouprave odnosno grad i/ili općina.

4. Opći uvjet

Da je jedinica lokalne samouprave odnosno grad i/ili općina s područja Županije Zapadnohercegovačke.

5.  Kriteriji za odobravanje sredstava:

Posebni   kriteriji   za   ocjenjivanje   aplikacija   i  određivanje  prednosti  pri  dodjeli namjenskih sredstava za projekte vodnog gospodarstva su:

  1. Razina  pripremljenost  investicijsko-tehničke  dokumentacije  za nabavku radova i/ili roba, nabavku usluga i održavanje vodnih objekata  – max. 30 bodova,
  2. Stupanj  povoljnog  utjecaja  na  okoliš  (smanjenje  zagađenja  voda,  poboljšanje sanitarnih uvjeta i drugog oblika održivog korištenja voda, smanjenja mogućnosti plavljenja prostora)  – max. 30 bodova;
  3. Broj  subjekata  kod  zatvaranja  financijske  konstrukcije  (proračun  općine  i/ili  grada,  krajnji  korisnici  vodnih  objekata,  kreditna  zaduženja,  itd).  Poželjno je sudjelovanje  više  subjekata  u  zatvaranju  financijske konstrukcije onog dijela u kojem ne sudjeluje Ministarstvo  – max. 20 bodova i
  4. Prioritet apliciranog   projekta ( hitnost realizacije vodno gospodarskog projekta)  

-max. 20 bodova.

6.  Kriteriji za financiranje

      Sredstva  Ministarstva  raspodjeljuju  se  za  financiranje  radova  odnosno  poslova i zadataka sukladno sljedećim kriterijima:

        1) sufinanciranje  troškova  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  te  otplata investicijskih  kredita – do 70%;

   2) izrada tehničke  dokumentacije  za   izgradnju  glavnih  infrastrukturnih  objekata (zahvaćanje  vode,  glavne  crpne  stanice,  postrojenja  za  tretman  voda,  glavni dovodni cjevovodi, kolektori kanalizacijskih sustava, postrojenja za pročišćavanje voda i slično), izrada elaborata i idejnih rješenja –do 80%,

   3) izrada  tehničke dokumentacije  za  ostale objekte infrastrukturnih sustava (glavni distribucijski  dovodi,  crpne  stanice  u  sustavu,  primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 70%,

   4) izgradnja temeljnih objekata infrastrukturnih sustava – do 80%,

   5) izgradnja    ostalih    objekata    infrastrukturnih    sustava    (distribucijski    objekti vodovodnih sustava, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 70%,

   6) izrada  tehničke  dokumentacije i  radovi  u  oblasti zaštite od voda na objektima od mjesnog značaja – do 70%.

7. Objavljivanje javnog poziva

Javni   poziv  objavljuje   se   najmanje  u   jednim  dnevnim  novinama  dostupnim  na području cijele Bosne i Hercegovine i na web stranici Ministarstva www.mg-zzh.com.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u novinama.

8. Prijava na javni poziv i dokumentacija uz prijavu na javni poziv

Podnositelji aplikacija uz prijavu trebaju priložiti original ili ovjerenu presliku uvjerenja o registraciji poreznog obveznika, te uredno popunjen obrazac „Apliciranje projekta vodnog gospodarstva za 2024. godinu“ i obrazac „Zbirni prijedlog projekata za program vodnog gospodarstva u 2024. godini“ koji se mogu preuzeti s web stranice www.mg-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva.

9. Način podnošenja prijave na javni poziv

Zahtjevi se dostavljaju  na protokol Ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
S naznakom „Aplikacija za korištenje sredstava vodnog gospodarstva – ne otvarati“.

10. Imenovanje povjerenstva

Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke imenuje povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja kriterija za dodjelu sredstava za projekte vodnog gospodarstva.  Povjerenstvo će razmotriti pristigle aplikacije, ocjeniti ispunjavanje kriterija za dodjelu sredstava i sastaviti listu s obzirom na broj ostvarenih bodova.

11. Konačna lista

 Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke predlaže konačnu listu i dostavlja je Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

12. Donošenje Odluke o Planu utroška sredstava

 Vlada  Županije  Zapadnohercegovačke  razmatra  konačnu  listu  i  donosi  Odluku  o  donošenju Plana utroška sredstava.

13. Ostale informacije

Sve dodatne informacije se mogu tražiti u Ministarstvu – Sektor vodnog gospodarstva ili na tel.039/682-163 u vremenu od 11-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com

                                                                                                                  Ministar

                                                                                                               Dario  Sesar

Dokumente i obrasce za prijavu možete preuzeti odabirom sljedećih dugmadi