Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz nadležnosti Sektora,
 2. izrada izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka iz nadležnosti Sektora
 3. predlaganje, pripremanje i koordiniranje razvojnih projekata, te provođenje i upravljanje razvojnim projektima iz nadležnosti Ministarstva;
 4. pripremanje i koordinacija provođenja projekata iz nadležnosti Ministarstva sa drugim relevantnim institucijama i ustanovama;
 5. praćenje implementacije projekata od značaja za Županiju, koje odobri Vlada Županije i upravljanje domaćim i stranim finansijskim sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata;
 6. izvršavanje poslova u vezi sa pripremom i koordinacijom provođenja projekata iz sredstava predpristupnih fondova EU;
 7. praćenje ispunjavanja preuzetih obaveza po projektima iz sredstava predpristupnih fondova EU;
 8. pripremanje izvješća i izrada analiza o realizaciji programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva;
 9. sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva,
 10. donošenje pravilnika kao provedbenih propisa i naputaka, instrukcija i naredbi kao općih akata i drugih pojedinačnih akata u upravnim postupcima iz nadležnosti Sektora,
 11. davanje odgovora na pitanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti, kao i fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na nadležnost Sektora
 12. vođenje upravnog postupka i pripremanje rješenja o upravnim stvarima u drugostepenom upravnom postupku;
 13. vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostupanjskom upravnom postupku,
 14. izrada i donošenje pojedinačnih akata, koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 15. obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja akata i drugih administrativno-tehničkih poslova iz nadležnosti Ministarstva,
 16. obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 17. poslovi usluživanje pića i napitaka, održavanja čistoće, kurirski poslovi,  poslovi fizičkog osiguranja radnih prostorija i drugi pomoćno-tehnički poslovi;
 18. uspostavljanje i vođenje evidencija iz nadležnosti Sektora;
 19. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.

 

Odsjeci u sklopu ovog sektora su:

 

 • Odsjek za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj
 • Odsjek za pravne i kadrovske poslove
 • Odsjek za računovodstvene i opće poslove

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava