Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Uprava za šume

Uprava za šume obavlja upravne i druge poslove iz nadležnosti županije koji se odnose na : 

 • prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma i vođenje katastra šuma i šumskog zemljišta na području županije,
 • priprema županijski šumsko-razvojni plan i podnosi ga Ministarstvu,
 • prati dinamiku poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihovo realiziranje,
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 • obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stupanj oštećenosti šuma,
 • ustupa poslove županijskom šumsko-gospodarskom društvu glede gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obveza,
 • usuglašava šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa i programom upravljanja mineralim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama,
 • daje mišljenje na šumskogospodarske osnove,
 • prati ekonomsko stanje šumarstva na području Županije,
 • priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije,
 • sudjeluje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumskogospodarskih područja,
 • priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom na način propisan Zakonom o šumama,
 • provodi programe i potiče naučno-istraživačku djelatnost, organizira savjetovanja i pruža stručnu pomoć županijskom šumskogospodarskom društvu,
 • izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz suglasnost nadležno organa za poslove vodoprivrede,
 • prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda,
 • upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju,
 • izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje izvješće i iste dostavlja Ministarstvu,
 • obavlja i druge poslova koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

Sastanak na temu uspostave kratkih lanaca opskrbe hranom u ŽZH

Danas je u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke održan sastanak na temu projekta „Uspostava kratkih lanaca opskrbe hranom i digitalna tržnica“ čiji je cilj jačanje konkurentnosti malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) na području...

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava