Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Uprava za šume

Uprava za šume obavlja upravne i druge poslove iz nadležnosti županije koji se odnose na : 

 • prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma i vođenje katastra šuma i šumskog zemljišta na području županije,
 • priprema županijski šumsko-razvojni plan i podnosi ga Ministarstvu,
 • prati dinamiku poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihovo realiziranje,
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 • obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stupanj oštećenosti šuma,
 • ustupa poslove županijskom šumsko-gospodarskom društvu glede gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obveza,
 • usuglašava šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa i programom upravljanja mineralim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama,
 • daje mišljenje na šumskogospodarske osnove,
 • prati ekonomsko stanje šumarstva na području Županije,
 • priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije,
 • sudjeluje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumskogospodarskih područja,
 • priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom na način propisan Zakonom o šumama,
 • provodi programe i potiče naučno-istraživačku djelatnost, organizira savjetovanja i pruža stručnu pomoć županijskom šumskogospodarskom društvu,
 • izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz suglasnost nadležno organa za poslove vodoprivrede,
 • prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda,
 • upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju,
 • izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje izvješće i iste dostavlja Ministarstvu,
 • obavlja i druge poslova koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava