Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Uprava za šume

Uprava za šume obavlja upravne i druge poslove iz nadležnosti županije koji se odnose na : 

 • prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma i vođenje katastra šuma i šumskog zemljišta na području županije,
 • priprema županijski šumsko-razvojni plan i podnosi ga Ministarstvu,
 • prati dinamiku poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihovo realiziranje,
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 • obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stupanj oštećenosti šuma,
 • ustupa poslove županijskom šumsko-gospodarskom društvu glede gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obveza,
 • usuglašava šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa i programom upravljanja mineralim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama,
 • daje mišljenje na šumskogospodarske osnove,
 • prati ekonomsko stanje šumarstva na području Županije,
 • priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije,
 • sudjeluje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumskogospodarskih područja,
 • priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom na način propisan Zakonom o šumama,
 • provodi programe i potiče naučno-istraživačku djelatnost, organizira savjetovanja i pruža stručnu pomoć županijskom šumskogospodarskom društvu,
 • izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz suglasnost nadležno organa za poslove vodoprivrede,
 • prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda,
 • upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju,
 • izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje izvješće i iste dostavlja Ministarstvu,
 • obavlja i druge poslova koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

PLAN INTEGRITETA u Ministarstvu gospodarstva ŽZH

Plan integriteta Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke je interni antikorupcijski dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog djelovanja kao...

Novo u ŽZH: Mobilna aplikacija Agropin

U petak, 7. svibnja 2021. godine održan je sastanak ministra gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Daria Sesara s ravnateljem Federalnog agro-mediteranskog zavoda, Markom Ivankovićem i koordinatorom projekta „Analiza mogućnosti uspostave kratkih lanaca opskrbe...

NATJEČAJI

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava

Na temelju članka 7. stavak (3) i (4) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu („Narodne novine Županije...

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava