Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih  Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 5/24), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje prijava za odobrenje sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

 1. PREDMET POZIVA

Javni poziv za podnošenje prijava za odobrenjem sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih  proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv), sukladno Odluci o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) u iznosu od 260.000,00 KM za sufinanciranje infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa i 100.000,00 KM za sanaciju rudarskih kopova.

      2.   SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA

Proračunska sredstva su namijenjena za.

 1. sufinanciranje infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa,
 2. zaštita okoliša – sanaciju rudarskih kopova.
 1. KORISNICI

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju

 1.  mjesne zajednice s područja Županije Zapadnohercegovačke, na čijim prostorima su dodijeljene koncesije a koncesionari uplaćuju koncesijsku naknadu,
 2. rudarska poduzeća na području Županije Zapadnohercegovačke.
 1. UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA

(1) Osnovni kriteriji pri dodjeli namjenskih sredstava za sufinanciranje infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa su:

 1. lokacija koncesijskog dobra,
 2. uplata koncesijske naknade,
 3. pripremljenost dokumentacije,
 4. namjena projekta,
 5. prioritet prijavljenog projekta.

(2) Osnovni kriteriji pri dodjeli namjenskih sredstava za zaštita okoliša – sanaciju rudarskih kopova su:

 1. pripremljenost dokumentacije,
 2. prioritet prijavljenog projekta.

(3)  Kriteriji su opisnog karaktera.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(1)Uz prijavu za dodjelu sredstava sufinanciranje infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. projektni prijedlog s financijskom konstrukcijom,
 2. rješenje o osnivanju mjesne zajednice,
 3. identifikacijski broj mjesne zajednice i
 4. potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu.

(2)Uz prijavu za dodjelu sredstava za zaštita okoliša – sanaciju rudarskih kopova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

            a)   rješenje o registraciji,

            b)  projekt sanacije – opis aktivnosti  s troškovnikom za koje se traže sredstva.

(3) Dokumentacija iz stavka (1) i (2) ove točke  dostavlja se u originalu ili u ovjerenoj preslici.

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

(1) Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili preporučeno poštom u zapečaćenoj kuverti na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom “Zahtjev za dodjelu sredstava – tekući prijenosi za koncesije”
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

(2) Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 1. naziv – ime podnositelja prijave,
 2. adresu i kontakt telefon,
 3. ovjeriti pečatom mjesne zajednice.

(3) Prijave se dostavljaju najkasnije petnaest dana od dana objave Javnog poziva u Večernjem listu.

(4) Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

(5) U postupku ovog  Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj Javni poziv. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

            7. OBRADA ZAHTJEVA

            (1) Zaprimljene prijave ocjenjuju se temeljem kriterija  propisanih Odlukom i Javnim pozivom.

            (2) Stručno povjerensvo za provođenje postupka utroška sredstava razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ih temeljem kriterija za odobravanje istih, te zapisnik s utvrđenom listom prednosti dostavlja dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

            (3)  Ministar donosi konačnu Odluku o dodjeli sredstava za koncesije.

            (4) Prije donošenja konačne Odluke o dodjeli sredstava za koncesije, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

8. OSTALE INFORMACIJE

            Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor za koncesije  ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.