Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-26-1045/19
Posušje, 23.07.2019. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke “, br. 8/13 i 11/17) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, br: 24/17 i 14/18), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI ŠPORTA, ODMORA I REKREACIJE

 1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi športa, odmora i rekreacije na šumskom zemljištu koje se nalazi u Ljubuškom i to dio k.č. broj 366/1 k.o. Mostarska Vrata i dio k.č. broj 2639 k.o. Ljubuški, u ukupnoj površini od 0,20 ha.
 2. Predmetno šumsko zemljište daje se u zakup na razdoblje od 20 godina radi športa, odmora i rekreacije.
 3. Početna cijena zakupa predmetnog šumskog zemljišta iznosi 1,00 KM/m2 godišnje.
 4. Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta imaju osobe registrirane za šport, odmor i rekreaciju
 5. U ponudi treba navesti naziv ponuditelja i adresu te priložiti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj preslici):
   Rješenje o registraciji odnosno izvod iz sudskog registra
   Uvjerenje o poreznoj registraciji
   Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju poreznih obveza i drugih obveza koje su u nadležnosti porezne uprave;
 6. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Fra Andrije Kačića Miošića b.b., 88 240 Posušje, s naznakom: “Ne otvarati – ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta radi športa, odmora i rekreacije – prijava na Javni poziv”. Ponude se mogu predati neposredno u prostorijama Ministarstva gospodarstva, Fra Andrije Kačića Miošića b.b., ili poslati poštom preporučeno.
 7. Rok za podnošenje ponuda sa traženom dokumentacijom je 8 dana od dana posljednje objave Javnog poziva.
 8. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta razmatrat će povjerenstvo imenovano rješenjem Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Zakupnina se plaća na godišnjoj razini i to za prvu godinu trideset dana nakon sklapanja ugovora a za ostale godine trideset dana prije isteka zakupa za prethodnu godinu.
 9. Odabir najboljeg ponuđača će se izvršiti na temelju visine zakupnine koju nudi ponuđač, a koja ne može biti manja od tražene početne cijene iz točke 3. Javnog poziva. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine prednost imaju osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Ljubuškog.
 10. U postupku Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima Javnog poziva te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu. Ministarstvo ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima Javnog poziva niti je obavezno objasniti razlog takve odluke.
 11. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: 039/682-162 i 039/682-163.
 12. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

MINISTAR
Dario Sesar