Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Broj: 05-06-26-922/16
Posušje, 10.06.2016. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“  br. 8/13) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 9/14), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu koje se nalazi u  Širokom Brijegu :
a)  dio k.č. broj 255/1 KO LJUTI DOLAC  u ukupnoj površini od 5,0 ha
b)  dio k.č. broj 2996/1 KO GRADAC u ukupnoj površini od 1,0 ha
c)  dio k.č. broj 2996/1 KO GRADAC u ukupnoj površini od 1,0 ha
d)  dio k.č. broj 2996/1 KO GRADAC u ukupnoj površini od 1,0 ha
e)  dio k.č. broj 3418 KO DONJI CRNAČ u ukupnoj površini od 1,6 ha
f)  dio k.č. broj 3220/1 KO DONJI CRNAČ u ukupnoj površini od 0,31 ha
g)  dio k.č. broj 6149/2 KO LJUTI DOLAC u ukupnoj površini od 1,9 ha
h)  dio k.č. broj 6149/1 KO LJUTI DOLAC u ukupnoj površini od 4,9 ha
i)   dio k.č. broj 1984/1 KO JARE u ukupnoj površini od 0,83 ha

2. Predmetno šumsko zemljište daje se u zakup na period od 10 godina radi podizanja višegodišnjih nasada.

3. Početna cijena zakupa predmetnog šumskog zemljišta iznosi 0,05 KM/m2 godišnje.

4. Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

5. U ponudi treba navesti ime i prezime fizičke osobe i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište gospodarskog društva, te priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjereni preslici):
– preslik osobne karte i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva;
– izvod iz sudskog registra – za pravne osobe;
– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju poreznih obveza i drugih obveza koje su u nadležnosti porezne uprave;
– potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava;

6. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Fra Andrije Kačića Miošića b.b., 88 240 Posušje, s naznakom: "Ne otvarati – ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u  Širokom Brijegu – prijava na Javni poziv".
Obvezno navesti podtočku točke 1. za koju podnosite ponudu.
Ponude se mogu predati neposredno u prostorijama Ministarstva gospodarstva ili poslati poštom preporučeno.

7. Rok za podnošenje ponuda sa traženom dokumentacijom je 8 dana od dana posljednje  objave Javnog poziva.                                          

8. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta razmatrat će povjerenstvo imenovano Rješenjem Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Ponuđeni način plaćanja zakupnine mora biti uplata ukupnog iznosa zakupnine za jednu godinu jednokratno, s rokom plaćanja od najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, odnosno 30 dana od početka kalendarske godine za tekuću godinu.                                                                                       

9. Odabir najboljeg ponuđača će se izvršiti na temelju visine zakupnine koju nudi ponuđač, a koja ne može biti manja od tražene početne cijene iz točke 3. Javnog poziva. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine prednost imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Širokog Brijega.

10. U postupku Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima Javnog poziva, te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja Ugovora o zakupu. Ministarstvo ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima Javnog poziva niti je obavezno objasniti razlog takve odluke.  

11. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: 039/682-162 i 039/682-163.

12. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

MINISTAR

Dario Sesar