Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke
J A V N I   P O Z I V  za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/12), članka 33. i 37. Statuta „Šumsko-gospodarskog društva Županije...