Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, temeljem članka 10. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava “Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/22), objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje razvoja
gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za raspodjelu sredstava namijenjenih za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2022. godini osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, a sukladno članku 3. stavak (3), stavak (4) i stavak (5) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava “Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/22) (u daljnjem tekstu: Odluka).

SVRHA, NAMJENA I VISINA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Integriranom Strategijom razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021.-2027. godine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/21), definiran je strateški cilj 1. Ekonomski razvijena Županija, te se kroz ovaj Javni poziv, odnosno Program, nastoji doprinjeti ostvarenju istog kroz prioritete: Povećati konkurentnost poduzetništva i privući nova ulaganja; Razviti turističku ponudu i promovirati Županiju kroz mjeru 1.3.2. Potpora razvoju poduzetništva u turizmu i povećanje smještajnih kapaciteta, te kroz aktivnost Program potpore razvoju malog obiteljskog smještaja na selu (smještaj u domaćinstvu, kuće za odmor i slično). Dodijeliti će se grant sredstva za:

 • potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata, obnovu i/ili proširenja smještajnih jedinica, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kuća za odmor poput bazena (izgradnja novih) i drugih popratnih sadržaja.
 • sufinanciranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanja uvijeta rada, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenika te novog zapošljavanja, u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti.
 • sufinanciranje troškova prve registracije i troškova nabave opreme s ciljem održavanja pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti i povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva.
  Visina dodjele grant sredstava po pojedinoj namjeni, odnosno za potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata osigurana su u iznosu od 60.000,00 KM, za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti u iznosu od 40.000,00 KM i za razvoj poduzetnika početnika u iznosu od 40.000,00 KM.
  Maksimalan iznos za fizičke i pravne osobe koje su registrirale svoje objekte u svrhu turističko ugostiteljske djelatnosti iznosi 10.000,00 KM.
  Maksimalan iznos za fizičke osobe, obrte je 4.000,00 KM.
  Maksimalan iznos za poduzetnike početnike je 4.000,00 KM.
  Ostvareni poticaji služe za ulaganja u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz izvješće o utrošku sredstava.
  KORISNICI POTICAJA
  Pravo prijave po Javnom pozivu za dodjelu grant sredstava po pojedinoj mjeri imaju:
 • za poticaje koji se odnose na grant financijska sredstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata, imaju fizičke i pravne osobe registrirane po odredbama Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koji imaju sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke, i isti su registrirali svoje objekte do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava u svrhu turističko-ugostiteljske djelatnosti.
 • za poticaje koji se odnose na grant financijska sredstva za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti su subjekti gospodarstva, fizičke osobe – obrti, definirani po odredbama Zakona o obrtu i Uredbi o zaštiti tradicijskih i starih obrta, a sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji imaju sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji Zapadnohercegovačkoj kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.
 • za poticaje koji se odnose na grant financijska sredstva za poduzetnike početnike su subjekti gospodarstva definirani prema odredbama Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, registrirani nakon 01.01.2021. godine, koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji Zapadnohercegovačkoj kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava te imaju jednog zaposlenog na neodeđeno vrijeme.
  UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRENJE SREDSTAVA
  Za dodjelu grant sredstava kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u ugostiteljstvu i turizmu su:
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje smještajnih kapaciteta i
 • broj zaposlenih.
  Za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti su:
 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava i
 • broj zaposlenih.
  Za razvoj poduzetnika početnika su:
 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • izvor financiranja i
 • povećanje zaposlenosti.

NEPRIHVATLJIVE SUBVENCIJE
Subvencije za potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata, ne odobravaju se:

 • Subjekima gospodarstva koji nemaju sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke,
 • Za skupinu ugostiteljskih objekata (restorani, kafići, barovi, noćni lokali i svadbeni saloni) u kojima se pružaju usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, te za skupinu catering objekti (pripremnice jela, slastica, pića i/ili napitaka i kantine) u kojima se pripremaju jela, slastice, pića i napitci za konzumiranje na drugom mjestu sa ili bez usluživanja, a prema odredbama Zakona o ugostiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/09, 12/11 i 10/17).
  Subvencije za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti, ne odobravaju se:
 • Subjektima gospodarstva koji nemaju sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke,
 • Troškove nabave TV-a, radio i sl. uređaja te mobitela,
 • Troškove tečajeva i edukacije koji nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, informatički tečajevi i sl.),
 • Troškove najma opreme,
 • Službena putovanja (dnevnice, prijevoz i troškovi noćenja).
  Subvencije za poduzetnike početnike, ne odobravaju se:
 • Subjektima gospodarstva koji nemaju sjedište na području Županije Zapdnohercegovačke,
 • Troškove redovnog poslovanja (plaće i ostala primanja zaposlenih),
 • Troškove putovanja (dnevnice, prijevoz i troškovi noćenja),
 • Najam i kupnju vozila,
 • Pokriće gubitaka, poreza i doprinosa,
 • Pokriće kamate na kredit,
 • Carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade. POTREBNA DOKUMENTACIJA
  Uz zahtjev (prijavu) za fizičke i pravne osobe – turističke subjekte, uz popunjen obrazac prijave i sažetak poslovnog plana (isti se mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela),
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj),
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu),
 • Obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti,
 • Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe-vlasnika,
 • Preslika ugovora sa poslovnom bankom o otvorenom transakcijskom računu,
 • Popis zaposlenih djelatnika,
 • Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe ili vlasnika,
 • Na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

Uz zahtjev (prijavu) za fizičke osobe – obrte uz popunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o odobrenju za rad (izdano od nadležnog tijela),
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj),
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu),
 • Obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti,
 • Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave,
 • Preslika ugovora sa poslovnom bankom o otvorenom transakcijskom računu,
 • Popis zaposlenih djelatnika,
 • Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika,
 • Na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

Uz zahtjev (prijavu) za poduzetnike početnike uz popunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela),
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj),
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu),
 • Obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti,
 • Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe-vlasnika,
 • Preslika ugovora sa poslovnom bankom o otvorenom transakcijskom računu,
 • Popis zaposlenih djelatnika,
 • Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe ili vlasnika,
 • Na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija. Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.
  Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji je objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke: www.mg-zzh.com, te se može preuzeti i u prostorijama Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili na upit poslan na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE
Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva Županije zapadnohercegovačke ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom:
“Zahtjev za dodjelu sredstava za poticanje razvoja gospodarstva”
za ___________________ (obavezno naglasiti o kojoj namjeni se radi)
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“
Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.
  Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR
Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.
Povjerenstvo razmatra zaprimljene prijve na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).
Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.
Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.
S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.
Ukoliko aplikanti podnesu zahtjeve koji su nakon obrade u ukupnom iznosu veći od planiranih iznosa po pojedinoj namjeni, Ministarstvo može donijeti prijedlog Odluke da se svim aplikantima koji ispunjavaju tražene uvjete odobre poticajna sredstva s razmjerno ukupnim planiranim sredstvima za ovaj Program.
Ministarstvo zadržava pravo da prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije zaključenja Ugovora.
U postupku ovog Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju a prispjela dokumentacija neće se vraćati.
Javni poziv biti će otvoren 15 dana od dana objave u Večernjem listu.

Broj: 05-05-19-1175/22
Posušje, 28.06.2022. godine