Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Sektor vodnog gospodarstva

Temeljem članka 2. i 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva, Ugovorene usluge i Kapitalni izdaci“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022.godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/22), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva

 1. Svrha i visina sredstava
  Svrha ovog poziva je javno prikupljanje aplikacija za neposredno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sufinanciranju kandidiranih projekata vodnog gospodarstva.
  Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2022.godinu, koja su predmet ovog poziva, iznose ukupno 754.000,00 KM.
 2. Izvor sredstava
  Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, razdjel 19, glava 010001, ekonomski kod 614100 „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva (s podračuna).
 3. Pravo apliciranja
  Pravo apliciranja ima grad i/ili općina s područja Županije Zapadnohercegovačke
 4. Opći uvjet
  Da je jedinica lokalne samouprave s područja Županije Zapadnohercegovačke registrirana kao grad ili općina.
 5. Kriteriji za odobravanje sredstava:
  Posebni kriteriji za ocjenjivanje aplikacija i određivanje prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za projekte vodnog gospodarstva su:
  a) Razina pripremljenost investicijsko-tehničke dokumentacije za nabavku radova i/ili roba, nabavku usluga i održavanje vodnih objekata – max. 30 bodova,
  b) Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš (smanjenje zagađenja voda, poboljšanje sanitarnih uvjeta i drugog oblika održivog korištenja voda, smanjenja mogućnosti plavljenja prostora) – max. 30 bodova;
  c) Broj subjekata kod zatvaranja financijske konstrukcije (proračuni općina i/ili grada, krajnji korisnici vodnih objekata, kreditna zaduženja, itd). Poželjno je sudjelovanje više subjekata u zatvaranju financijske konstrukcije onog dijela u kojem ne sudjeluje Ministarstvo – max. 20 bodova i
  d) Prioritet apliciranog projekta ( hitnost realizacije vodno gospodarskog projekta) -max. 20 bodova.
 6. Kriteriji za financiranje
  Sredstva Ministarstva raspodjeljuju se za financiranje radova odnosno poslova i zadataka sukladno sljedećim kriterijima:
  1) sufinanciranje troškova tekućeg i investicijskog održavanja te otplata investicijskih kredita – do 70%;
  2) izrada tehničke dokumentacije za izgradnju glavnih infrastrukturnih objekata (zahvaćanje vode, glavne crpne stanice, postrojenja za tretman voda, glavni dovodni cjevovodi, kolektori kanalizacijskih sustava, postrojenja za pročišćavanje voda i slično), izrada elaborata i idejnih rješenja –do 80%, 3) izrada tehničke dokumentacije za ostale objekte infrastrukturnih sustava (glavni distribucijski dovodi, crpne stanice u sustavu, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 70%,
  4) izgradnja temeljnih objekata infrastrukturnih sustava – do 80%,
  5) izgradnja ostalih objekata infrastrukturnih sustava (distribucijski objektivodovodnih sustava, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 70%,
  6) izrada tehničke dokumentacije i radovi u oblasti zaštite od voda na objektima od mjesnog značaja – do 70%.
 7. Potrebna dokumentacija
  Podnositelji aplikacija uz prijavu trebaju priložiti dokument o registraciji jedinice lokalne samouprave i uredno popunjene obrasce koji se mogu preuzeti s web stranice www.mg-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva.
 8. Dostavljanje aplikacija
  Javni poziv će biti objavljen u „Večernjem listu“ i na web stranici Ministarstva
  www.mg-zzh.com.
  Zahtjeve dostaviti na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 15 dana od dana objave u novinama.
  Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
  Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje
  S naznakom „Aplikacija za korištenje sredstava vodnog gospodarstva – ne otvarati“.
 9. Obrada zahtjeva
  Ministar će imenovati povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja kriterija za dodjelu sredstava za projekte vodnog gospodarstva. Nakon razmatranja aplikacija povjerenstvo će sastaviti listu s obzirom na broj ostvarenih bodova. Ministar predlaže konačnu listu i dostavlja je Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Vlada razmatra konačnu listu i donosi Odluku o donošenju Plana utroška sredstava.
 10. Ostale informacije
  Sve dodatne informacije se mogu tražiti u Ministarstvu – Sektor vodnog gospodarstva ili na telefon 039/682-163 u vremenu od 11-14 sati, te na e-mail adresu: