Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Temeljem članka 10. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/22), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje dijela obračunatih troškova
kamate po kreditima u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2022. godinu

PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za raspodjelu sredstava, namijenjenih za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2022. godini osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, a sukladno članku 3. stavak (2) i članku 4. točka a) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje
razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Subvencionirati će se obračunati troškovi kamate po poduzetničkim kreditima, namjenjenim za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencionira se ukupna godišnja kamatna stopa na odobrena kreditna sredstva u iznosu od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM, podignutih kod komercijalnih banaka koji imaju efektivnu kamatnu stopu u rasponu od 2-8 %. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% (dva postotna boda) na odobrena kreditna sredstva iznad 50.000,00 KM do 1.000.000,00 KM podignutih kod komercijalnih banaka, koji imaju efektivnu kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8 %. Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će subvencionirati kamatnu stopu ili dio kamatne stope samo za kredite podignute u 2021. i 2022. godini.
Subvencioniranje kamata biti će primjenjeno na jedan dugoročni kredit po prijavi.
Ostvareni poticaji služe za svrhu obavljanja registrirane djelatnosti, odnosno prema ugovoru između klijenta i banke o namjeni za koju je kredit odobren, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava Ministarstvu.

KORISNICI POTICAJA
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti gospodarstva definirani prema odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20), koji su u većinskom privatnom vlasništvu, koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRENJE SREDSTAVA
Za poticaj razvoja gospodarstva za subvencioniranje dijela troškova kamate na odobrene kredite su:

 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje zaposlenosti i
 • broj zaposlenih. POTREBNA DOKUMENTACIJA
  Uz zahtjev (prijavu) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • program/projekt na temelju kojeg su ostvarili kredit i/ili Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,
 • potvrdu banke o otplati kredita sa obveznim pregledom i ukupnim iznosom kamata za svaku godinu za koju se traži subvencija dijela troškova kamate po osnovu kredita,
 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela),
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj),
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu),
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave,
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe i vlasnika,
 • preslika ugovora sa poslovnom bankom o otvorenom transakcijskom računu,
 • popis zaposlenih djelatnika,
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe i vlasnika,
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.
  Sva navedena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija (izdana od strane nadležnog tijela uprave ili notara), ne starija od 3 (tri) mjeseca, od dana objave Javnog poziva, jer će u protivnom prijava biti izuzeta iz daljnje procedure razmatranja.

SUBVENCIJE SE NE ODOBRAVAJU:

 • subjektima gospodarstva koji su ostvarili subvencije u okviru Javnog poziva prema Programu dodjele poticaja za 2020. i 2021. godinu,
 • subjektima gospodarstva čiji je iznos kredita veći od 1.000.000,00 KM,
 • subjektima gospodarstva koji nemaju sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke,
 • subjektima gospodarstva čija je namjena dugoročnog kredita podignutog u komercijalnim bankama ulaganje u obrtna sredstva,
 • državnim i financijskim ustanovama, udruženjima građana i fondacijama,
 • gospodarskim društvima i obrtnicima koji imaju blokirane račune, u stečaju su ili u likvidaciji,
 • kupovinu udjela u gospodarskim društvima,
 • ulaganja u kockarnice, igračnice i slične djelatnosti,
 • ulaganja u vrijednosnice,
 • ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (osim ulaganja za nabavku strojeva i objekata koji se koriste za proizvodnju, obradu i preradu u poljoprivredi),
 • financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,
 • izgradnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja na tržištu,
 • kupovinu osobnih automobila,
 • promet nekretninama,
 • osiguranje i financijsko posredovanje. Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.
  Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva: www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE
Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje dijela obračunatih troškova
kamate po kreditima u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2022. godinu “
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“
Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.
  Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR
Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).
Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika sredstava.
Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.
S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se zatražiti u Ministarstvu - Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon broj: 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

Ukoliko aplikanti podnesu zahtjeve koji su nakon obrade u ukupnom iznosu veći od planiranih iznosa za ovu namjenu Ministarstvo moze donijeti prijedlog Odluke da se svim aplikantima koji ispunjavaju propisane uvjete odobre poticajna sredstva s razmjerno ukupnim planiranim sredstvima za ovaj Program.
Ministarstvo zadržava pravo da prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije zaključenja Ugovora.
U postupku ovog Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju a prispjela dokumentacija neće se vraćati.
Javni poziv otvoren je do 30. studenog 2022. godine.

Broj: 05-05-19-1176/22
Posušje, 28.06.2022. godine