Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:9/22), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijava za odobrenje sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

1. PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za odobrenjem sredstava (u daljnjem tekstu: Javni poziv) za Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program), sukladno Odluci o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) u iznosu od 200.000,00 KM.

2. SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Proračunska sredstva su namijenjena za sufinanciranje adaptacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa.

3.KORISNICI POTICAJA
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju mjesne zajednice s područja Županije Zapadnohercegovačke na čijim prostorima su dodijeljene koncesije.

4. UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA
Osnovni kriteriji i mjerila pri dodjeli namjenskih sredstava su:
a) po osnovu lokacije koncesijskog dobra,
b) pripremljenost dokumentacije,
c) namjena projekta,
d) prioritet apliciranog projekta.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz zahtjev (prijavu) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) projektni prijedlog,
b) financijski plan projekta (troškovnik),
c) akt/rješenje o osnivanju mjesne zajednice,
d) uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj),
e) instrukcije za plaćanje s imenom banke i brojem žiro računa.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE
Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom “Zahtjev za dodjelu sredstava – tekući prijenosi za koncesije”
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:
a) naziv – ime podnositelja prijave,
b) adresu i kontakt telefon,
c) ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Prijave se dostavljaju najkasnije petnaest dana od dana objave Javnog poziva u Večernjem listu.
Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

U postupku ovog Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj Javni poziv. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

7. OBRADA ZAHTJEVA
Zaprimljene prijave ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Odlukom i Javnim pozivom.
Stručno povjerensvo za provođenje postupka utroška sredstava predviđenih ovim Programom razmatra projektne prijedloge zaprimljene na osnovu Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih projekatnih prijedloga za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženom ocjenom, mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).
Ministar donosi konačnu Odluku o dodjeli sredstava za koncesije.
Prije donošenja konačne Odluke o dodjeli sredstava za koncesije, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

8. OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor za koncesije ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.