Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 21. i članka 37. stavka (2) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (,,Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 8/12, 20/13 i 5/17), članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 9/06 i 6/20) i članka 5. stavka (3) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 8/22), uz Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, d o n o s i

NAPUTAK
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORE U POLJOPRIVREDI ZA 2022. GODINU

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Opće odredbe)

(1) Naputkom za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2022. godinu (u daljem tekstu: Naputak) propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: klijenti) za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: potpore).
(2) Potpore su usmjerene za:
a) Model potpore proizvodnjama,
b) Model kapitalnih ulaganja,
c) Model ostalih vrsta potpora.
(3) Sredstva pričuve koristit će se za nepredviđene izdatke koji se pojave tijekom proračunske godine, a u skladu su sa Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 8/12, 20/13 i 5/17).
(4) Ministar zadržava pravo usklađivanja visine potpore u okviru jedne namjene, kako se predviđena sredstva za istu ne bi prekoračila sukladno članku 5. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 8/22), (u daljnjem tekstu: Program).
(5) Ako se pojavi potreba ministar odlučuje o prebacivanju sredstava iz jedne namjene u drugu, odnosno ako se u jednoj namjeni pojavi višak, prebacuje sredstva tamo gdje nedostaju.

Cijeli naputak možete preuzeti sa sljedeće poveznice

NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORE U POLJOPRIVREDI ZA 2022. GODINU