Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-01-14-102-7/20
Posušje, 24.04.2020.godine

            Na temelju Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-340-1/20-49 od 02.04.2020. godine i Rješenja ministra Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenih motornih vozila broj: 05-01-14-102-6/20 od 23.04.2020. godine Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

JAVNI OGLAS

o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja-licitacije

I

Oglašava se prodaja službenih motornih vozila u vlasništvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i to:

  1. Marka/model vozila- AUDI A FBU 2,0 TDI, tip vozila- A4 2.0 TDI, oblik karoserije- AA limuzina, boja- siva, broj šasije- WAUZZZ8E07A273202, godina proizvodnje- 2007., vrsta goriva- dizel, snaga motora- 125 K, vozilo odjavljeno i neispravno, početna cijena vozila iznosi 6.504,75 KM.
  2. Marka/model vozila- MITSUBISHI PAJERO, tip vozila- PAJERO, oblik karoserije- terensko, boja- bijela, broj šasije- JMY0NV360VJ000472, godina proizvodnje- 1997, vrsta goriva- dizel, snaga motora- 71 KW, vozilo odjavljeno i neispravno, početna cijena vozila iznosi 3.191,80 KM.

II

Pravo sudjelovanja

           Vozila koja su predmet javnog nadmetanja-licitacije prodaju se grupno ili pojedinačno, ponuđaču koji je ponudio najveću cijenu za pojedino vozilo ili oba vozila. Prednost imaju ponuđači koji daju ponudu za kupovinu oba vozila.

            Djelatnici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo učešća na javnom nadmetanju-licitaciji.

III

Pregled vozila

           Vozila se nalaze kod zgrade Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u Posušju i mogu se pogledati od 27. do 30.04.2020. godine od 8,00 do 14,00 sati uz kontaktiranje osobe iz Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke na broj: 039/682-162.

            Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.

IV

Rok za dostavljanje ponude

Ponude se predaju najkasnije do 04.05.2020. godine  do 12 sati na protokol Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili putem pošte u zatvorenoj koverti na kojoj mora bit navedeno: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Ulica fra Andrije Kačića Miošića br.2, 88240 Posušje, „Ponuda za prodaju vozila putem javnog nadmetanja-licitacije“ -NE OTVARAJ-. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka bez obzira kada su poslane neće biti uzete u razmatranje.

Na zadnjoj strani koverte navesti ime i prezime odnosno naziv ponuditelja i adresu.

Sadržaj ponude

           Ponuda se dostavlja na popunjenom Obrascu za cijenu ponude, koji se može preuzeti na Internet stranici www.mg-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.

           Uz ponudu fizičke osobe dostavljaju kopiju osobne iskaznice, a pravne osobe kopiju Rješenja o upisu u sudski registar i kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji s identifikacijskim brojem.

           Ponuda mora bit potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač pravna osoba, ponuda uz potpis mora bit i ovjerena pečatom pravne osobe.

     Javno nadmetanje je punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj. Prihvatljiva ponuda je ona čija je ponuđena cijena jednaka ili veća od utvrđene početne cijene vozila.

V

Otvaranje ponuda

   Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja-licitacije obavit će se u prostorijama Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Posušje, Uulica fra Andrije Kačića Miošića  br.2 dana 04. svibnja 2020.  godine u 13,00 sati.

   Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe ili njihov punomoćnik uz identifikacijski dokument. Za pravnu osobu može prisustvovati ovlaštena osoba ili punomoćnik u postupku javnog nadmetanja-licitacije uz identifikacijski dokument.

   Predsjednik Povjerenstva otvarat će prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuda koja sadrži: Ime i prezime/naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

   O javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će sastavit zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili veća od početne cijene u točci I i konstatirati koji su ponuđači ponudili najveću cijenu za pojedino vozilo ili oba vozila.

   Ukoliko se pojave dva ponuđača sa prihvatljivom najvećom istom cijenom za neko vozilo ili oba vozila, tada je najprihvatljivija ona ponuda koja je ranije pristigla, uzimajući u obzir datum i vrijeme kada je ponuda zaprimljena.

   Listu ponuđača potpisuju predstavnici ponuđača i članovi povjerenstva.

VI

Obveze kupca

   Ponuditelj, odnosno kupac, čija  ponuda bude prihvaćena dužan je uplatit punu cijenu vozila ili punu cijenu oba vozila u roku od sedam (7) dana od dana zaključenja javnog nadmetanja-licitacije i odmah potom potpisat kupoprodajni ugovor.

Kupac će uplatu izvršiti na sljedeći način:

  • Primatelj: Proračun Županije Zapadnohercegovačke
  • Žiro-račun: 3380002200004013
  • Vrsta prihoda: 722631- vlastiti prihodi proračunskih korisnika
  • Proračunska organizacija: 1901001
  • Općina : 070

        Primopredaja vozila u dogovoru s kupcem izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati kupoprodajne cijene i potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, smatrat će se da je odustao od kupovine, a zaključenje kupoprodajnog ugovora ponudit će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju. Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva vozila kao i troškove transporta snosi kupac.