Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/12), članka 33. i 37. Statuta „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje, i Zaključka Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-79-1/20-40 od 29. siječnja 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje objavljen u „Večernjem listu“ dana 19.12.2019. godine i „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 30/19.

Obrazloženje: Zaključkom Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-79-1/20-40 od 29. siječnja 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke zaduženo je za poništenje Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje, objavljen u „Večernjem listu“ dana 19.12.2019. godine i „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 30/19.

Ministar

Dario Sesar