Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/12), članka 33. i 37. Statuta „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje, Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje, Vlade Županije broj: 01-1075-1/19-33 od 03. prosinca 2019. godine, i Zaključka Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-79-1/20-40 od 29. siječnja 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ponovo objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA „ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE“ d.o.o. POSUŠJE

1.Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje Nadzornog odbora
2.Opis poslova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor društva ovlašten je da:

 • nadzire poslovanje društva;
 • nadzire rad uprave-ravnatelja;
 • utvrđuje poslovnu politiku društva i prati njezinu realizaciju;
 • usvaja izvješće uprave – ravnatelja o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilancom stanja i bilancom uspjeha;
 • podnosi Vladi godišnje izvješće o poslovanju društva, koje obvezatno uključuje izvješće o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za sljedeću poslovnu godinu;
 • predlaže raspodjelu i način uporabe dobiti, te način pokrića gubitka;
 • formira povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadaće;
 • donosi opće akte društva;
 • rješava u drugom stupnju žalbe na odluke ravnatelja društva;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom društva.
  uz suglasnost Vlade:
 • donosi polugodišnji i godišnji obračun društva;
 • donosi odluke o statusnim promjenama društva;
 • donosi odluke o promjeni organizacijskog oblika društva;
 • donosi odluke o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva;
 • imenuje ravnatelja društva;
 • donosi Statut društva.
  Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana, a imenuje se na razdoblje od 4 godine.

3.Opći kriteriji za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjenog položaja;
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

4.Posebni kriteriji za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili VŠS/VI stupanj stručne spreme;
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;
 • da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnom Nadzornom odboru;
 • da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora;
 • da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kakvoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću;
 • da nije na položaju u političkoj stranci.

5.Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete u postupku izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • znanje iz okvira djelatnosti „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje;
 • znanje iz okvira djelatnosti Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje;
 • sklonost timskom radu, komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
  Kriteriji iz ove točke bodovati će se ocjenama od 1do 5.

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadržava kratak životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta traženih natječajem i to:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o školskoj spremi sukladno točki 4. alineja 2.,
 • potvrda poslodavca o radu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,
 • ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine prije dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH,
 • ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH,
 • uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup sukladno točki 4. alineja 5. (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerena izjava kandidata da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću,
 • ovjerenu izjavu da ne obavlja funkciju u političkoj stranci.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za imenovanje. Ostali kandidati neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.
Kandidati koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo za imenovanje, smatrat će se da su uspješno prošli otvorenu konkurenciju.

Javni natječaj biti će objavljen u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ i „Večernjem listu“.
Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Županija Zapadnohercegovačka
Ministarstvo gospodarstva Posušje
Ulica Andrije Kačića Miošića bb
88240 POSUŠJE
Uz naznaku:
„Prijava na Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje“.

-NE OTVARAJ –
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ministar
Dario Sesar