Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04 ), članka 35. stavka (7) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 23/18), članka 5. i članka 37. stavak (1) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/12, 20/13 i 5/17), na prijedlog Ministra gospodarstva, Vlada Županije  Zapadnohercegovačke, na  7. sjednici održanoj dana 14. veljače 2019. godine, donijela je

 

O D L U K U
o donošenju Programa utroška sredstava
„Tekući prijenosi za  poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke
za 2019. godinu

Članak 1.
(Opće odredbe)

Donosi se Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za  poticaje (potpore) u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“,  broj: 23/18),  (u daljnjem tekstu: Program) u iznosu od 1.200.000,00  KM.

Članak 2.
(Svrha i cilj programa)

Svrha Programa je nastaviti potporu prioritetnim mjerama novčanih potpora u okviru
raspoloživog proračuna, kako bi se osigurao kontinuirani tijek isplate novčanih potpora po
modelu potpora proizvodnjama i modelu ostalih vrsta potpora, kako  bi se nastavili započeti i otvorili novi procesi u poljoprivrednom sektoru i ruralnom razvitku, a u cilju ostvarenja:
a) zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima,
b) stabilizacija tržišta poljoprivrednim proizvodima, smanjenje uvoza i stvaranja pretpostavki za izvoz,
c) stvaranje tržišno orijentiranih proizvođača,
d) održanje postojećih kapaciteta u poljoprivredi,
e) povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje,
f) opskrbljivanje prehrambene industrije sirovinama,
g) povećanje sjetvenih površina i privođenje kulturi neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta,
h) veće zapošljavanje i smanjenje stope nezaposlenosti,
i) sprječavanje širenja zaraznih i nametničkih bolesti biljaka i životinja i očuvanje statusa prostora slobodnoga od zaraznih i nametničkih bolesti.

 

Članak 3.
(Kriteriji)

Sredstva iz članka 1. ove Odluke  raspoređivat će se fizičkim i pravnim osobama (u daljnjem tekstu: klijenti) prema općim i posebnim kriterijima.

Članak 4.
(Opći kriteriji)

Opći kriteriji koje klijenti moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na novčanu potporu su:
        a)  da su upisani u Registar poljoprivrednih   gospodarstava odnosno Registar klijenata    
             sukladno Zakonu   o poljoprivredi („Službene  novine Federacije BiH“, br. 88/07, 4/10,  
              27/12   i 7/13),
        b)  da imaju prebivalište ili sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke (u daljem  
              tekstu: Županija),
        c)   da ostvaruju proizvodnju na području Županije.

Članak 5.
(Posebni  kriteriji)

(1) Pored općih kriterija  klijenti moraju ispunjavati i posebne kriterije, koji su propisani za  
     svaki model potpore.
(2) Ostali posebni kriteriji bit će propisani Naputkom za ostvarenje prava na novčane potpore u 
      poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku ( u daljem tekstu: Naputak).
(3) Naputak donosi Ministar gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Ministar) uz suglasnost 
      Vlade Županije. Ministar ima pravo usklađivanja visine  potpore u okviru jedne namjene,        
      kako se predviđena sredstva za istu ne bi prekoračila sukladno planu raspodjele.
                               

Članak 6.
(Modeli potpora)

Potpore su  usmjerene  prema  modelima:
     a) Model potpore proizvodnjama,
     b) Model kapitalnih ulaganja,
     c) Model ostalih vrsta potpora.

                                        
Članak 7.
(Modeli potpore proizvodnjama)

Pravo na potporu proizvodnji može se ostvariti za:
     a) animalnu proizvodnju,
     b) biljnu proizvodnju.                                                 

 

Članak 8.
(AP – Animalna proizvodnja)

U okviru animalne proizvodnje potpore se odnose i na:
a) Uzgoj muznih krava (proizvodnja od vitalnog interesa) –potporu ostvaruju  klijenti (pravne osobe i obrti) koji posjeduju minimalno 5 muznih krava,

b)  Držanje pčelinjih društava (proizvodnja od vitalnog interesa)  – klijenti koji imaju najmanje 30 do najviše 150 pčelinjih društava. Pčelinja društva mogu biti najviše na dvije lokacije  (2 „pčelinjaka“), koje je klijent  (podnosilac prijave ) obvezan u  prijavi navesti. Za    
          preseljenje pčelinjaka klijent je dužan postupati po Pravilniku o pčelarstvu („Službene novine Federacije BiH, broj 31/18), što će se Zapisnikom utvrditi,

c) Držanje koka nesilica-klijenti (pravne osobe i obrti) koji uzgoje do 5000 komada koka nesilica,
d) Uzgoj brojlera – klijenti (pravne osobe i obrti) koji uzgoje i prodaju najmanje 5000, do  najviše 10000 komada brojlera,            
e) Proizvodnja jednodnevnih pilića – klijenti (pravne osobe i obrti) koji proizvedu i prodaju najmanje  100000 do  najviše 300000 komada jednodnevnih pilića,
f) Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka- potporu ostvaruju  klijenti (pravne osobe i obrti)   koji su u sustavu  otkupa/prodaje mlijeka. 
         
    

Članak 9.
(BP-Biljna proizvodnja)

Biljna proizvodnja obuhvaća:
     a) Proizvodnja povrća u svježem stanju – klijenti koji su zasadili: krumpir, crveni i bijeli luk, rajčicu i kupusnjače (proizvodnje od vitalnog interesa), lubenicu, dinju, mrkvu i  papriku. Minimalno zasađena površina povrća je 1 ha.
     b) Proizvodnja  u plastenicima/staklenicima. Minimalna površina koja se potiče je 500 m2.

 

Članak 10.
(Prijava proizvodnji)

Klijenti Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu:  Ministarstvo) ili Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke ( u daljem tekstu:  Zavod)  prijavljuju:
      a)  uzgoj muznih krava od 1.5.2019. do 24.5.2019. godine. Uz prijavu priložiti kopije  stočnih putovnica. Starost krava prilikom prijave je od 2 godine do 12 godina,
      b)  držanje pčelinjih društava do 8.3.2019. godine. Uz prijavu priložiti listu korištenja,
      c)  proizvodnju povrća do 15.3.2019. godine. Uz prijavu priložiti listu korištenja.

 

Članak 11.
(Sačinjavanje zapisnika)

Sačinjavanje zapisnika vrši se za:
    a) uzgoj muznih krava od  27.5.2019. do 28.6.2019. godine,
    b) držanje pčelinjih društava od 11.3.2019. do 12.4.2019. godine,
    c) proizvodnju povrća od 22.3.2019. do 19.7.2019. godine.

                               
Članak 12.
(Podnošenje zahtjeva)

(1)   Potpore ostvaruju klijenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane ovom Odlukom i Naputkom.
(2)   Klijenti koji ispunjavaju uvjete iz stavka (1) ovog članka podnose Ministarstvu zahtjev za ostvarivanje prava  na novčanu potporu.

Članak 13.
(Donošenje rješenja i obračuna)

               
(1) Za klijente čiji su zahtjevi za proizvodnje pravovremeni, utemeljeni i potpuni, Ministarstvo, u propisanim rokovima, donosi rješenja i vrši obračun novčanih potpora na obrascima koji  su  sastavni dio Naputka.
(2)   Ministarstvo  dostavlja Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu: Ministarstvo financija) rješenja o odobravanju novčane potpore i obračun na propisanim obrascima, radi isplate.
(3)   Za klijente čiji zahtjevi ne budu ispunjavali propisane uvjete, rješenjem će biti odbijeni.
                                  

Članak 14.
(Model kapitalna ulaganja)

  U okviru modela kapitalnih ulaganja potiče se:
a) podizanje nasada lješnjaka, masline i smokve,
b) izgradnja novih plastenika.

     
Članak 15.
(Podizanje nasada lješnjaka, masline i smokve)

(1)   Potporu ostvaruju klijenti koji su zasadili nasad lješnjaka, masline i smokve od 1.1.2019. godine do 15.11.2019. godine.
(2)   Minimalno poticana površina po pojedinoj kulturi je 0,1 ha do maksimalno (uključujući)  1 ha.
(3) Ostali kriteriji bit će Naputkom propisani.

  

Članak 16.
(Izgradnja novih plastenika)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji su izgradili (podigli) nove plastenike od 1.1.2019. godine do 1.11.2019.  godine  površine od 500 m2 do 1000 m2,
(2) Ostali kriteriji bit će Naputkom propisani.

Članak 17.
(Model ostalih vrsta potpora)

  U okviru ostalih vrsta novčanih potpora potiču se:
      a)   projekti vezani za oblast poljoprivrede,
      b)   organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije,         
      c)   subvencioniranje osiguranja.

Članak 18.
(Projekti iz oblasti poljoprivrede)

(1) Potporu ostvaruju klijenti koji dostave projekte:
 a) vezane za razvoj i unapređenje poljoprivrede,
 b) ostali projekti koji su od značaja za županiju (strategija razvitka, programi razvitka, planovi razvitka) i drugo.
(2) Ostali kriteriji bit će Naputkom propisani.

Članak 19.
(Potpora organizacijama i udrugama)

Potpora se odobrava zemljoradničkim zadrugama i udrugama poljoprivrednika za realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i realizaciju programa svojih članova sukladno Programu i Naputku.

Članak 20.
(Subvencioniranje osiguranja)

(1) Potporu ostvaruju klijenti (pravne osobe i obrti) za sufinanciranje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja  za jednoga djelatnika.
(2) Ostale kriterije propisat će Naputak.

Članak 21.
(Donošenje Odluka)

Za modele Kapitalna ulaganja i Ostale vrste novčanih potpora Ministar donosi Odluke.

Članak 22.
(Visina i iznos sredstava)

(1) Izvor sredstava za realizaciju Programa je Proračun Županije za  2019.  godinu ( „Narodne  novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 23/18).
(2) Sredstva odobrena Proračunom  iznose 1.200.000,00 KM. Ista će biti prebačena na poziciju 614400 i rasporedit će se kako slijedi:

    

Red.broj  Namjena ulaganja     Udio %        Iznos KM
1.   Animalna proizvodnja  28,00 336.000,00
2. Biljna proizvodnja  35,00 420.000,00
3 Model kapitalnih ulaganja 11,00 132.000,00
4. Model ostalih vrsta potpora 16,00  192.000,00
5.  Pričuve 10,00 120.000,00
   Ukupno   100,00      1.200.000,00

                                         
(3) Ako se pojavi potreba ministar odlučuje o prebacivanju sredstava iz jedne namjene u drugu, odnosno ako se u jednoj namjeni pojavi višak,  prebacuje  sredstava tamo gdje nedostaju.
(4)  Sredstva  pričuve koristit će se i za izdatke koji nisu obuhvaćeni ovom  Odlukom i Naputkom,  a u skladu su sa Zakonom o  novčanim potporama u poljoprivredi i  ruralnom razvitku,  na temelju  pojedinačnih  Zahtjeva klijenata  i odluka koje ministar donosi.
                       

Članak 23.
(Nadzor  i kontrola)

(1) Nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacija Ministarstvu  vršit će službenici  Ministarstva, odnosno Zavoda.
(2) Ukoliko se ukaže potreba za obavljanjem nadzora i kontrole iz stavka (1) ovog članka, Zavod, odnosno Ministarstvo, može zatražiti pomoć Županijskog poljoprivrednog inspektora.

Članak 24.
(Podnošenje izvješća)

O utrošenim sredstvima iz članka 1. ove Odluke Ministarstvo će podnijeti izvješće Ministarstvu financija.

Članak 25.
(Realizacija)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo i Ministarstvo financija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

Članak 26.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se  u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “.