Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Prošli tjedan ministarstvo gospodarstva ŽZH  posjetili su rukovodeći članovi ŽOR-a, te predstavnici OIKOS-a i UNDP-a BiH-a, kao partneri i tehnička potpora za izradu Strategije.
Glavni cilj ove posjete bilo je detaljnije upoznavanje gosp. ministra Ćorića sa dosadašnjim radom na Strategiji razvitka ŽZH te koji će izazovi biti najveći u budućnosti.
Ministar Ćorić izrazio je zadovoljstvo prednacrtom Strategije, iznio svoje prijedloge i komentare te napomenuo kako je jako važno da se Strategija završi u dogovorenom roku, kako bi što prije bili u mogućnosti krenuti u apliciranje za projekte EU budući da Strategija predstavlja jedan od osnovnih dokumenata za apliciranje. Strategija je zamišljena kao dokument svih segmenata društva uključujući ministarstva, uprave, općine i udruge kao nevladin sektor.

Posjete će se i dalje nastaviti kao i konzultacije sa Partnerkom grupom kako bi se „čuo“ glas svih građana u Županiji Zapadnohercegovačkoj i da bi po završetku izrade Strategije većina prihvatila ovaj dokument kao svoj.