Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Podaci o Programu

1. Program je usvojen na sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj  u 2011. godine
2. Razdoblje realizacije Programa: Isplata poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za aktivnosti   koje  će se realizirati u razdoblju 01.01. – 31.12.2011
3. Ukupna vrijednost Programa: 1.500.000,00  KM
4. Namjena Programa: Biljna i animalna proizvodnja, organiziranje poljoprivrednika, organizirani otkup i prijevoz  mlijeka
5. Korisnici Programa: Poljoprivredni proizvođači ( fizičke i pravne osobe), udruženja, institucije.
6. Izvor sredstava:  Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2011. godinu – Proračun  „Ministarstva gospodarstva „                                                    
7. Odgovorna osoba: Ivica Ćorić, ministar

 

I.  UVOD

Programom utroška sredstava za novčane poticaje  u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu
(u daljnjem tekst: Program) vrši se raspodjela sredstava novčanih poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji  i gospodarstvu za 2011. godinu.

Poljoprivredna proizvodnja je sirovinska osnova  za prehranu stanovništva u izvornom ili prerađenom obliku, ali se ovom proizvodnjom osigurava i znatan dio sirovina za prerađivačku industriju  ( u prvom redu prehrambenu, tvornice stočne hrane, kožarsku itd).
Zbog toga se poljoprivrednoj proizvodnji poklanja izuzetna pažnja kroz osuvremenjivanje proizvodnji i znatnim subvencijama u proizvodnjama, kako bi se ova proizvodnja učinila konkurentnom na tržištu i povećala zadovoljenje osobnih  potreba stanovništva.
Prvi Program za ostvarivanje prava na novčane poticaje  donesen je na razini Županije  2007. godine. Realizacija navedenog Programa  omogućila  je  znatan porast  u:
– osuvremenjivanju poljoprivrednog  sektora,
– bržem otvaranju poljoprivrednih razvojnih procesa,
– uvećanju proizvodnih jedinica ,
– povećanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje ,
– zapošljavanje u poljoprivrednom sektoru,
– smanjenju uvoza i povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda .
Programom će se omogućiti dalji razvoj poljoprivrednog sektora, odnosno pratiti investicijska ulaganja u poljoprivredu.

U izradi Programa su  korišteni su sljedeći parametri;

 • proizvodne resursne mogućnosti  županije,
 • preporuke Srednjoročne strategije razvoja,
 • proizvodni rezultati u razdoblju 2001.–2010. godine,
 • analize realizacije  poticaja u proteklom razdoblju,
 • analize uvoza i izvoza poljoprivrednih proizvoda,
 • zakonske i programske obveze, i
 • preporuke znanstvenih i stručnih institucija.    

 Mjere poticaja u poljoprivredi iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke usmjerene su prema sljedećim modelima:

POTICAJ  POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
   

AP  Animalna proizvodnja

 • uzgoj muznih krava
 • uzgoj koza
 • uzgoj ovaca
 • držanje pčelinjih društava
 • uzgoj koka nesilica-proizvodnja konzumnih jaja
 • uzgoj brojlera
 • proizvodnja jednodnevnih pilića
 • uzgoj  konja
 • uzgoj magaraca

BP  Biljna proizvodnja

 • proizvodnja  povrća u svježem stanju-prijenos obveza iz 2010. godine
 • proizvodnja povrća

POP/ Poticaji  organiziranju poljoprivrednika (zemljoradničke zadruge, udruženja )

POOM/ Poticaj  za organizirani  otkup i prijevoz mlijeka

 

II.   KRITERIJI ZA RASPODJELU  SREDSTAVA

Odobrena financijska sredstva iz proračuna pod stavkom „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu.“ raspoređivat će se fizičkim i pravnim osobama  (u daljnjem tekstu: korisnici) prema općim i posebnim kriterijima.

1. Opći kriteriji

Opći kriteriji koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe (u daljem tekstu: korisnici ) da bi ostvarili pravo na novčane poticaje:
1. da su registrirani za poljoprivrednu djelatnost i upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava odnosno Registar klijenata ( u daljem tekstu: registri), sukladno Zakonu o poljoprivredi ( „Službene novine Federacije BiH, br. 88/07 i 4/10).
2. da imaju prebivalište ili sjedište na teritoriju Županije Zapadnohercegovačke;
3. da proizvode za tržište
Korisnik ostvaruje pravo na novčanu potporu na temelju podnijetog zahtjeva županijskom ministarstvu gospodarstva i ispunjavanju uvjeta propisanih u  Naputku.
Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi evidenciju korisnika prava na novčane poticaje.
Zemljoradničke zadruge imaju pravo na novčanu podršku ako imaju vlastitu proizvodnju, kao i njihovi članovi ili kooperanti koji su sa Zadrugom potpisali Ugovore o međusobnoj suradnji.

Udruženja poljoprivrednika u smislu ovog Programa ne smatraju se proizvođačima, ali za svoje članove mogu pojedinačno aplicirati za proizvodnju ili projekte ako svaki član  ispunjava propisane uvjete iz Programa i Naputka za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Naputak).

2. Posebni kriteriji

Pored općih kriterija iz točke 1. ovog Programa, korisnici moraju ispunjavati i posebne kriterije koji su predviđene ovim Programom  i Naputkom za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj proizvodnji

 

III.  NAČIN OSTVARIVANJA  POTICAJA

Poticaje ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom i Naputkom.
Korisnici koji imaju pravo na poticaje podnose Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Zahtjev za ostvarenje poticaja uz  propisanu dokumentaciju.

Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije korisnika, Ministarstvo gospodarstva će u propisanim rokovima Zahtjeve za isplatu novčanih potpora dostaviti Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke na propisanim obrascima koji su sastavni dio Naputka.

IV.   POTICAJI PROIZVODNJAMA

Poljoprivredne proizvodnje koje se potiču, uz pregled temeljnih kriterija za dobivanje poticaja,  navode se kako slijedi:

AP/ Animalna proizvodnja

1. Uzgoj muznih krava – registrirani poljoprivredni proizvođači  koji posjeduju najmanje 2 do najviše 20 muznih krava
2. Uzgoj koza – korisnici koji imaju najmanje  10  do najviše  25 koza
3. Uzgoj ovaca – korisnici koji imaju najmanje 20  do najviše 50 ovaca
4. Držanje pčelinjih društava -korisnici koji imaju najmanje 30 do najviše 150 pčelinjih društava.
5. Uzgoj koka nesilica – za proizvodnju konzumnih jaja-registrirani uzgajivači koji u vlastitoj proizvodnji imaju minimalno  1.000, do najviše 5000 komada koka nesilica.
6. Uzgoj brojlera – registrirani uzgajivači koji uzgoje i prodaju najmanje 5.000, do najviše             10.000 komada brojlera.
7. Proizvodnja jednodnevnih pilića – registrirani proizvođači koji proizvedu i prodaju najmanje 100.000 do najviše 300.000 komada jednodnevnih pilića
8. Uzgoj konja- registrirani proizvođači koji posjeduju  od 1 do najviše 15 konja
9. Uzgoj magaraca – registrirani proizvođači koji posjeduju od  1 do najviše 15 magaraca

BP/ Biljna proizvodnja

    
1. Proizvodnja povrća u svježem stanju – prijenos obveza za proizvodnju povrća iz 2010. godine
2. Proizvodnja povrća u svježem stanju – poljoprivredni proizvođači koji su zasadili  minimalno  površine 0,5 HA povrća.

Sredstva predviđena za animalnu i biljnu proizvodnju  rasporedit će se  proporcionalno prispjelim zahtjevima.

    

POP/ Poticaj organiziranju poljoprivrednika

Poticaj se odobrava zemljoradničkim zadrugama, udruženjima poljoprivrednika koji realiziraju programe svojih članova u skladu sa ovim Programom.

POOM/ Poticaj za organizirani otkup i prijevoz mlijeka
Poticaj se odobrava korisnicima koji vrše organizirani  otkup i prijevoz mlijeka.

 

V.    SVRHA PROGRAMA

Svrha ovog programa je da se nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom sektoru, s ciljem da se ostvari;

a. povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje,

b. zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima,
c.  stabilizacija tržišta poljoprivrednim proizvodima

d. smanjenje ovisnosti o uvozu i stvaranja pretpostavki za izvoz,

e. stvaranje tržišno orijentiranih proizvođača,

f. povećanje sjetvenih površina i privođenje kulturi neobrađenog
       obradivog poljoprivrednog zemljišta,

g. veće zapošljavanje i smanjenje stope nezaposlenosti,

h. učešće znanstvenih i stručnih institucija u osuvremenjivanju proizvodnje.

 

VI.   VISINA SREDSTAVA

Sredstva odobrena Proračunom iznose 1.500.000,00 KM. Ista će biti prebačena na poziciju 614400 i rasporedit će se sukladno Programu odobrenih sredstava kako slijedi:

Namjena ulaganja            Udio u %
1. Animalna proizvodnja            35
2. Biljna proizvodnja            50
3. POP/ Organiziranje poljoprivrednika    4
4. POOM/Poticaj za otkup i prijevoz mlijeka    1       
5. Pričuve            10
6. Ukupno          100

 

Ako se pojavi potreba, ministar odlučuje o prebacivanju sredstava iz jedne namjene u drugu,   odnosno  ako se u jednoj namjeni pojavi višak, o prebacivanju sredstava tamo gdje nedostaju.

VII.    IZVOR SREDSTAVA

Izvor sredstava za realizaciju Programa je Proračun Županije Zapadnohercegovačke za  2011. godinu.

VIII.    NADZOR I KONTROLA

Nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja Županijskom ministarstvu,  vršit će županijski zavod za poljoprivredu, nadležna veterinarska institucija i službenici Ministarstva gospodarstva.