Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

ŽUPANIJSKI OPERATIVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA

Na temelju članka 92. stavak 5. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) i odredbi Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/09), Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke donosi:

ŽUPANIJSKI  OPERATIVNI PLAN
OBRANE OD POPLAVA

 Županijskim  operativnim planom obrane od poplava (u daljnjem tekstu: ŽOP) utvrđuje se provođenje mjera aktivne obrane od poplava i leda u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava na vodotocima II kategorije, na području Zapadnohercegovačke županije.

 

Federalnim operativnim planom obrane od poplava („Službene novine FBiH“, broj: 7/11) (u daljem tekstu: FOP) je utvrđeno provođenje mjera aktivne obrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, na vodnom području Jadranskog mora uz površinske vode I. kategorije, pri čemu su vode I kategorije na području Zapadnohercegovačke županije vodotoci: Tihaljina, Mlada, Trebižat i Lištica (nizvodno od Širokog Brijega), dok svi ostali vodotoci na području Županije spadaju u vodotoke II. kategorije.

 

1. Organizacija aktivne obrane od poplava

 


 

1.1. Nositelji i organizatori obrane od poplava prema članku 22. stavak 5. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (u daljem tekstu: Uredba) za:

Vodno područje Jadranskog mora – za vodotoke II kategorije na području Zapadnohercegovačke županije

Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
Fra Andrije Kačića Miočića bb, Posušje
Tel: 039/682-162; 682/163, 682-249
faks: 039/682-161
www.info@mg-zzh.com

 

Načelnici općina: Široki Brijeg, Posušje, Grude i Ljubuški
Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika nalaze se u prilogu ŽOP

 

1.2. Glavni rukovoditelji obrane od poplava prema članku 22. stavak 4. i 5. Uredbe za Vodno područje Jadranskog mora – za vodotoke II kategorije na području Zapadnohercegovačke županije 

Ministar Ministarstva gospodarstva ŽZH
Tel: 039/682-162; 682-163; 682-249
faks: 039/682-161
e-mail: ministar@mg-zzh.com

 

Općinski načelnici općina: Široki Brijeg, Posušje, Grude i Ljubuški
Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika nalaze se u prilogu ŽOP

1.3. Rukovoditelji obrane od poplava, podaci o pravnim i fizičkim osobama zaduženim za provođenje aktivne obrane od poplava sukladno članku 22. stavak 4. i 5. Uredbe za Vodno područje Jadranskog mora – za vodotoke II kategorije na području Zapadnohercegovačke županije 

Imena rukovoditelja obrane od poplava i podaci o pravnim i fizičkim osobama zaduženim za obranu od poplava i leda po pojedinim poplavnim područjima u općinama na području Županije, nalaze se u tehničkim prilozima ŽOP-a i dostupni su na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

 

1.4. Podaci o nositelju provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Županijska uprava civilne zaštite
Ul. Hrvatskih branitelja br. 17, 88 340 Grude
Tel: 039 661-580, fax: 039 661-580
e-mail: civilna.zastita.grude@tel.net.ba
Kontakt osobe i telefoni općinskih operativnih centara nalaze se u prilogu ŽOP-a
1.5. Organizacija zadužena za motrenje hidroloških i meteoroloških podataka prema članku 29. Uredbe Federalni hidrometeorološki zavod
Ul. Bardakčije br. 12
Tel: 033 276-734, faks: 033 276-701

 

2. Obveze, prava i odgovornosti učesnika u provođenju aktivne obrane od poplava

 


 

2.1. Obaveze i odgovornosti Ministarstva i općinskih načelnika prema čl. 22. st. 5, čl. 24. st. 5, 37. i 43. Uredbe:

2.1.1. U provođenju aktivne obrane od poplava Ministarstvo u suradnji sa općinskim načelnicima je obvezno i odgovorno da:
– organizira provođenje mjera aktivne obrane od poplava i leda iz nadležnosti Županije;
– nalaže općinskim načelnicima angažiranje ovlaštenih pravna osoba utemeljenih  za obavljanje komunalnih djelatnosti, kao i po potrebi drugih pravnih osoba za redovno i pojačano održavanje pojedinih dionica vodotoka na poplavnim područjima;
– predlaže izmjene i dopune ŽOP-a u skladu sa ukazanim potrebama;
– pripremaju zbirna godišnja izvješća o poplavama i provedenim aktivnostima na obrani od poplava i leda iz svoje nadležnosti, na bazi podataka od općina, sa ocjenom učinkovitosti, koje dostavlja Vladi Županije  i Županijskoj upravi civilne zaštite;
– po prestanku aktivne obrane od poplava, prikupljaju podatke od općina o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima obrane od poplava i nastalim štetama na vodotocima II kategorije;
– vrše popunu opreme i materijala za svoje potrebe kao i potrebe angažiranih pravnih osoba zaduženih za provođenje mjera aktivne obrane od poplava;
– planiraju održavanje i dopunjavanje sustava veza za sve nivoe rukovođenja mjerama aktivne obrane od poplava, te povezivanje vlastitog sustava veza sa drugim učesnicima (Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Županijski operativni centar civilne zaštite, Federalni hidrometeorološki zavod i dr.).

 

2.1.2. U provođenju aktivne obrane od poplava općinski načelnici, svaki na području svoje općine je obvezan i odgovoran da:
– Po nalogu Ministarstva gospodarstva angažira ovlaštene pravne osobe osnovana za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihove mehanizacije, kao i po potrebi, uz dozvolu Ministarstva gospodarstva, angažiranje i drugih pravnih osoba, za redovno i pojačano održavanje pojedinih dionica vodotoka na poplavnim područjima;
– pripremaju godišnje izvještaje o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava i leda na području svoje Općine, sa ocjenom učinkovitosti, koje dostavlja Ministarstvu gospodarstva;
– po prestanku aktivne obrane od poplava, dostavljaju Ministarstvu gospodarstva podatke o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima obrane od poplava i nastalim štetama na vodotocima II kategorije na području dotične općine;
– vrše redovan pregled stanja uređenosti riječnih korita radi osiguranja  kontroliranog i neškodljivog protoka velikih voda na poplavnim područjima uz površinske vode II kategorije;

2.2. Dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti Glavnog rukovoditelja obrane od poplava i općinskih načelnika, odnosno zamjenika Glavnog rukovoditelja obrane od poplava prema čl. 33. i 35. Uredbe

2.2.1.U provođenju aktivne obrane od poplava Glavni rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje za koje je nadležan, ima slijedeće dužnosti, ovlasti i odgovornosti:
– donosi rješenje o proglašenju prestanka redovne i izvanredne obrane od poplava i obrane od leda po pojedinim poplavnim područjima na teritoriji Županije, na bazi podataka o vodostajima pri kojima se donose navedena rješenja
– odobrava i naređuje osobama zaduženim za provođenje aktivne obrane od poplava iz točke 2.1.2. ovog ŽOP-a izvođenje žurnih (interventnih) radova na vodotocima na poplavnom području za koje su angažirani;
– nadzire blagovremenu pripremu akata i odluka, te planova ostalih učesnika u skladu sa odredbama ovog ŽOP-a;
– osigurava uvjete za izvršavanje zadataka ostalih rukovoditelja obrane od poplava utvrđenih ovim ŽOP-om;
– usklađuje aktivnosti kada se obrana od poplava provodi istovremeno na više poplavnih područja;
– donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava pravnog/pravnih osoba iz točke 2.1.2. ovog ŽOP-a sa jednog na drugo poplavno područje (ako je to potrebno);
– pri opasnosti od poplava velikih razmjera, traži uključivanje u provedbu obrane od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava;
– direktno surađuje sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora u provođenju ovog ŽOP-a, a u vezi sa provođenjem FOP-a;

 

2.2.2.U provođenju aktivne obrane od poplava Načelnici općina na svom području imaju slijedeće dužnosti, ovlasti  i odgovornosti:
– osiguravaju uvjete za izvršavanje zadataka Glavnog rukovoditelja obrane od poplava prema ovom ŽOP-u;
– osiguravaju uvjete  za blagovremeno izvršavanje aktivnosti i mjera obrane od poplava i nadzire njihovo izvršavanje;
– dužno je da imenuje rukovoditelja obrane od poplava za poplavno područje iz reda pravnih osoba angažiranih za provođenje mjera aktivne obrane od poplava kao i njegovog zamjenika, te po potrebi sektorske i rukovoditelje obrane od poplava po dionicama;
– donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava pravne/pravnih osoba  iz točke 2.1.2. ovog ŽOP-a, u skladu sa ovim ŽOP-om;
– pri opasnosti od poplava velikih razmjera, putem Ministarstva gospodarstva, traži uključivanje u provedbu obrane od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava;
-direktno surađuje sa Ministarstvom gospodarstva, u vezi sa provođenjem ŽOP-a;

2.3. Obveze i odgovornosti pravne osobe angažirane za provođenje mjera aktivne obrane od poplava (pravna osoba  iz točke 2.1.2. ovog ŽOP-a) prema članku 25. stavak 2. Uredbe Pravna osoba  angažirana od strane Općinskih načelnika obvezna je i odgovorna da:
– provodi pripremne radnje na održavanju vodotoka i vodnog dobra na poplavnom području, uklanjanje nanosa, djelomično produbljivanje dna korita u skladu sa ovim ŽOP-om;
– tijekom aktivne obrane od poplava na poplavnom području obavlja potrebne radnje i izvodi radove na krčenju i košenju raslinja, obnavljanje i održavanje propusta i prijelaza, osiguranje nesmetanog režima tečenja ispod i oko mostova, u skladu sa ovim ŽOP-om, po naredbi glavnog rukovoditelja obrane od poplava;
– tijekom aktivne obrane od poplava na poplavnom području obavlja potrebne radnje na reguliranim dijelovima vodotoka, popravak, ojačanje i obnavljanje, krčenje, košenje i rad na vegetativnoj zaštiti objekata, u skladu sa ovim ŽOP-om, po naredbi glavnog rukovoditelja obrane od poplava;
– sve radnje i aktivnosti se moraju izvoditi na način koji ne utiče na pogoršanje karakteristika režima voda i bitno ne remeti prirodnu ravnotežu vodnih i priobalnih ekosistema;
– ako je to potrebno, dužno je staviti na raspolaganje sva svoja sredstva rada i zaposlenike za provođenje mjera aktivne obrane od poplava na poplavnom području za koje je angažirano;
– uključuje svoja sredstva rada i zaposlenike za provođenje mjera aktivne obrane od poplava i na drugim poplavnim područjima u slučaju njihove veće ugroženosti od poplava, a po odluci glavnog rukovoditelja obrane od poplava;
– dužno je da imenuje rukovoditelja obrane od poplava za poplavno područje za koje je angažirano kao i njegovog zamjenika, te sektorske i rukovoditelje obrane od poplava po dionicama;
2.4. Obveze i odgovornosti rukovoditelja obrane od poplava, odnosno zamjenika rukovoditelja obrane od poplava  prema čl. 4. i 35. Uredbe U provođenju aktivne obrane od poplava rukovoditelj, odnosno zamjenik rukovoditelja obrane od poplava, ima obveze i odgovornosti da:
– rukovodi i usklađuje aktivnosti na provođenju mjera obrane od poplava po pojedinim sektorima i dionicama unutar poplavnog područja za koje je angažiran;
– predlaže glavnom rukovoditelju obrane od poplava, putem općinskog Načelnika, uvođenje i prestanak mjera redovne i izvanredne obrane od poplava na poplavnom području na kojem je angažiran;
– donosi odluke o rukovanju mehanizacijom angažiranom za aktivnu obranu od poplava, o radu rukovoditelja sektora i dionica, o potrebi angažiranja  ljudi i sredstava sa jednog sektora na drugi;
– predlaže nadležnim tijelima ograničenja cestovnog, i željezničkog prometa na području na kojem je angažiran;
– podnosi dnevna izvješća o stanju na poplavnom području za koje je angažiran glavnom rukovoditelju obrane od poplava, putem Načelnika općine;
– nakon prestanka faze aktivne obrane od poplava, u što kraćem roku podnosi glavnom rukovoditelju obrane od poplava kompletan izvještaj o svim provedenim mjerama i aktivnostima za vrijeme obrane od poplava, te konačno izvješće o štetama na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima na poplavnom području za koje je angažiran;
2.5. Poslovi Županijskog  ministarstva gospodarstva  prema članku 27. stavak 2. Uredbe U provođenju mjera aktivne obrane od poplava iz nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvo gospodarstva izvršava sljedeće poslove:
– nadzire provođenje i izvršavanje obaveza Općinskih načelnika utvrđenih ovim ŽOP-om;
– ukoliko prijeti neposredna opasnost od plavljenja naselja ili ako je do toga već došlo, prosljeđuje prijedlog Županijskoj upravi civilne zaštite, odnosno Županijskom štabu civilne zaštite za uključivanje službi, jedinica, sredstava i opreme civilne zaštite;
– zahtijeva od Agencije za vodno područje Jadranskog mora redovitu dostavu podataka iz Informacijskog sustava voda o  vodostajima na rijekama sa vodomjernih postaja iz svoje nadležnosti i o stanju snježnog prekrivača;
– sa nadležnim federalnim Ministarstvom vrši razmjenu obavijesti i podataka u svezi s obranom od poplava na područjima od zajedničkog interesa;
2.6. Obveza provođenja mjera zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom, prema članku  36. Uredbe Osim mjera predviđenih ovim ŽOP-om, na poplavnim područjima provode se i druge potrebne mjere u skladu sa važećim propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Županijski štab civilne zaštite, u provođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, ima ovlasti utvrđene Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.9/04, 9/06, 13/07 i 5/08).
Kada nadležno tijelo Federacije, Županije ili općine proglasi stanje prirodne i druge nepogode na određenom području, aktiviraju se štabovi civilne zaštite Federacije BiH, Županije ili općine, radi rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na područjima ugroženim poplavama koji funkcioniraju sve dok nadležno tijelo ne proglasi prestanak stanja prirodne i druge nepogode prouzrokovane poplavama.
Štabovi civilne zaštite mogu se aktivirati i u slučaju kada prijeti neposredna opasnost od poplava po ljude i materijalna dobra

 

3. Područja uz površinske vode II kategorije na kojima ne postoje zaštitni vodni objekti na kojima se provode mjere aktivne obrane od poplava i leda

 


 

Površinske vode II kategorije na vodnom područje Jadranskog mora – područje Županije Zapadnohercegovačke Prikazano na  mapi plavljenja iz priloga ovog ŽOP-a

 

4. Vodostaji pri kojima na pojedinim područjima počinje redovita, odnosno izvanredna obrana od poplava

 


 

Područja uz površinske vode II kategorije Vodostaji pri kojima počinje kontinuirano obavješćivanje stanovništva i službi civilne zaštite koji su nadležni za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (poplava), odnosno podaci o vodomjernim stanicama sa kotama vodostaja nalaze se u Informacijskom sustavu voda (ISV), koji je uspostavljen u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora,  sa vodomjernih stanica na području Zapadnohercegovačke  Županije.
Mapa poplavnog područja na vodotocima vodama II kategorije nalazi se u tehničkim prilozima ovog ŽOP-a, a ista se nalazi i na web stranici Ministarstva gospodarstva ŽZH.

 

5. Mjere koje se moraju poduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda

 


 

Mjere koje se moraju poduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda (pripremne mjere) na područjima uz površinske vode II kategorije prema članku 17. stavak 3. i članku 18. Uredbe Na ovim područjima, do izgradnje zaštitnih vodnih objekata, poduzimaju se mjere koje imaju za cilj otklanjanje uzroka smanjenja kapaciteta riječnih korita i zaštitu obala od erozije na najugroženijim dionicama. U ove mjere naročito spadaju:
– čišćenje mostovnih otvora od granja i drugog kabastog otpada,
– uklanjanje naplavina i čišćenje riječnih korita,
– izvođenje zemljanih i sličnih radova na uređenju i održavanju obala,
– izgradnja obaloutvrda za zaštitu od erozije na ugroženim dionicama i drugi žurni sanacijski radovi,
– upoznavanje nadležnih općinskih službi sa mapama plavljenja na kojima su prikazane linije do kojih dopiru poplavne vode, koje su date u tehničkim prilozima ovog ŽOP-a,
– upoznavanje lokalnog stanovništva sa mapama iz prethodne alineje čija se imovina nalazi u poplavnoj zoni, te edukacija stanovništva za poduzimanje mjera samozaštite u cilju ublažavanja posljedica poplava (ovu mjeru provodi nadležna općinska služba)

 

6. Mjere i aktivnosti koje se moraju poduzeti u vrijeme trajanja poplava

 


 

Mjere i aktivnosti koje se moraju poduzeti u vrijeme trajanja poplava na područjima uz površinske vode II kategorije prema članku 17. stavak 3 i članku 18. Uredbe

Na ovim područjima, zbog nepostojanja zaštitnih vodnih objekata, u vrijeme trajanja poplava provode se mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (poplava). Ove mjere provode strukture civilne zaštite.
– za efikasno provođenje ovih mjera neophodno je: uspostaviti direktnu suradnju sa Informacijskim sustavom voda  za područje Jadranskog mora, koje u vrijeme trajanja poplava imaju neprekidno dežurstvo radi prikupljanja i prosljeđivanja informacija o vodostajima na pripadajućim vodomjernim stanicama danim u tehničkim prilozima FOP-a i ovog ŽOP-a,
– redovno praćenje i razmjena informacija o meteorološkim i hidrološkim prilikama, kao i procjena tendencije razvoja poplava u budućnosti,
– redovan obilazak i prikupljanje podataka sa područja zahvaćenih poplavama,
– priprema i izdavanje saopćenja za javnost,
– direktna suradnja sa nadležnim tijelima drugih susjednih Županija, Županijskim tijelima i institucijama,
– i druge potrebne mjere zavisno od razvoja situacije na terenu.

 

 

7. Mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava

 


 

Mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava na područjima uz površinske vode II kategorije prema članku 18. Uredbe Na ovim područjima poduzimaju se slijedeće mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava:
– prikupljanje podataka o štetama nastalim na koritima vodotoka,
– naknada troškova rada, opreme i materijala fizičkim i pravnim osobama koje su učestvovale u obrani od poplava, po naređenju glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području za koje je nadležan,
– sanacija posljedica štetnog djelovanja voda (poplava), koja se radi na osnovu Programa sanacije koji donosi Vlada Županije Zapadnohercegovačke.

 

8. Sustav veza, način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavješćivanja o pojavi poplava i poduzetim mjerama

 


 

8.1. Način održavanja međusobne veze (komunikacije) između institucija, pravnih i fizičkih osoba zaduženih za provođenje mjera aktivne obrane od poplava prema članku 18. Uredbe

Način održavanja veze i komunikacija između učesnika zaduženih za obranu od poplava vrši se putem fiksnog telefona, faksa, mobitela i elektronske pošte. Popis institucija, pravnih i fizičkih osoba zaduženih za provođenje mjera aktivne obrane od poplava iz nadležnosti Zapadnohercegovačke županije sa podacima za kontakt dati su u okviru točke 1. ovog ŽOP-a.

 

8.2. Način prikupljanja i dostavljanja meteoroloških i hidroloških podataka prema članku 37. Uredbe Federalni hidrometeorološki zavod vrši opažanje i prikupljanje podataka o vrstama i količini padavina i vodostaja sa vodomjernih stanica koje su u njegovoj nadležnosti i iste dostavlja, u skladu sa odredbama FOP-a, Informacionim sistemima voda u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora.
Agencije za vodna područja vrše redovna motrenja i prikupljanja hidroloških podataka (vodostaja) i meteoroloških podataka (sa stanica koje su u njihovoj nadležnosti) u Informacijski sustav voda, a iste, dostavljaju Županijskim odnosno općinskim tijelima civilne zaštite na čijem području se provode mjere aktivne obrane od poplava, kao i na zahtjev Županijskih i općinskih tijela uprave nadležnih za vode, u skladu sa člankom 106. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06).
8.3. Način obavješćivanja o vodostajima, poplavnom događaju, poduzetim mjerama, kao i procjeni tendencije razvoja poplava u budućnosti

Obavješćivanje o događajima u vrijeme aktivne orane od poplava vrši se putem izdavanja saopćenja i direktnim izjavama ovlaštenih osoba za elektronske i pisane medije

 

 

9. Obrana od leda

 


 

9.1. Kriteriji pri kojima na pojedinim vodotocima počinje obrana od leda prema članku 18. Uredbe

Provođenje redovitih i/ili izvanrednih mjera obrane od leda počinje kada se zalede veće površine vodnog ogledala, ili kada se pojavi gomilanje ili pokretanje ledenih masa.

 

9.2. Fizičke i pravne osobe zadužene za provođenje mjera obrane od leda prema članku 39. Uredbe

Glavni rukovoditelj obrane od poplava za (nadležno vodno područje određuje početak provođenja redovitih i/ili izvanrednih mjera obrane od leda na vodotoku ili dijelu vodotoka na područjima iz točke 3. ovog ŽOP-a.

Provođenje mjera redovite i izvanredne obrane od leda vrši pravna osoba iz točke 2.1.2. ovog  ŽOP-a.

9.3. Mjere redovite obrane od leda prema članku 40. Uredbe Mjere redovite obrane od leda provode se motrenjem i registriranjem pojave leda sa ocjenom postotka pokrivenosti ledom, površine vodnog ogledala, debljine leda, visine nagomilanih naslaga leda i drugih podataka bitnih za obranu od leda
9.4. Mjere izvanredne obrane od leda prema članku 40. Uredbe Mjere izvanredne obrane od leda provode se lomljenjem ledenih površina, sprječavanjem zaustavljanja i nagomilavanja ledenih masa u koritu vodotoka, posebno na otvorima mostova i drugih važnih infrastrukturnih objekata.

 

10. Tehnički prilozi

 


 

Tehnički prilozi čiji je sadržaj utvrđen odredbama članka 19. stavak 2, članka 22. stavka 3. i 4. i članka 23. stavak 2. Uredbe su sastavni dio ovog ŽOP-a i isti se, prema odredbama članka 41. stavak 3. Uredbe, ne objavljuju u “Narodnim novinama Zapadnohercegovačke Županije”. Tehnički prilozi nalaze se u Ministarstvu gospodarstva i dostupni su na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.

 

Tehnički prilozi iz prethodnog stava sadrže:
• Podatke o osobama iz točke 1.1. alineja 2. i točke 1.3. ovog ŽOP-a, rukovoditelju obrane od poplava, sektorskim rukovoditeljima i rukovoditeljima pojedinih dionica obrane od poplava za svako poplavno područje uz površinske vode II kategorije, koji su u vlasništvu općina, zaduženim za provođenje mjera aktivne obrane od poplava i leda;
• Mapa poplavnog područja iz točke 3. ovog ŽOP-a na kojima su prikazana plavna područja – vode perioda javljanja 1/100;
• Popis naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljena velikim vodama perioda javljanja 1/100, po svakom području iz točke 3. ovog ŽOP-a.

 

11. Prijelazne i završne odredbe

 


 

Županijski operativni plan obrane od poplava stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u “Narodnim novinama Županije  Zapadnohercegovačke”.

 

     Prilozi: 

 Tehničko izvješće
 Podaci o osobama
 Mapa poplavnog područja
 Popis naselja i dijelova naselja
– Karta plavnih područja

 

Broj: 05-06-02-303/12
Posušje, 17.04.2012. godine
 

 Ministar 

 Ivica Ćorić

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za odobrenje sredstava „Tekući prijenosi za koncesije” za 2024. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za odobrenjem sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih  proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv), sukladno Odluci o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) u iznosu od 260.000,00 KM za sufinanciranje infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa i 100.000,00 KM za sanaciju rudarskih kopova.

NATJEČAJI

RASPRAVE

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava