Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

U martu 2021. godine smo vas izvijestili da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ) zajedno sa Evropskom investicijskom bankom, pokrenulo aktivnosti na pripremi Projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“ – WATSAN FBiH – FAZA II.

Trenutno se Projekat „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“- WATSAN FBiH, implementira u 19 općina/opština/gradova Federacije u kojima se izvode radovi na izgradnji sistema za vodosnabdijevanje, izgradnje kanalizacije, uređaja za prečišćavanje vode za piće i uređaja za prečišćavanje otpadne vode.

Zbog nedovoljno razvijene infrastrukture vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Federacija BiH trpi štetne utjecaje na javno zdravstvo i zaštitu okoliša. Tekući Projekt je pokrenut da bi se odgovorilo na zahtjeve Jedinica lokalne samouprave (JLS) iz Federacije BiH za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i općeg stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo prikupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda koje se trenutno u većini JLS bez bilo kakvog tretmana ispuštaju direktno u okoliš.

Općine koje su trenutno uključene u Projekat WATSAN FBiH su Tomislavgrad, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Široki Brijeg, Orašje, Bosanska Krupa, Mostar, Konjic, Tešanj, Lukavac, Gračanica, Čitluk, Prozor-Rama, Glamoč, Gračanica, Gornji Vakuf – Uskoplje, Jajce, Bosansko Grahovo i Doboj Jug.

Sadašnji Ugovor o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine je potpisan 18.08.2008. godine i završava se 31.12.2022. godine.

Iznos tekućih investicija u WATSAN FBiH Projektu koji se trenutno implementira u 19 općina/opština/gradova je 121 milion EUR, od toga je 60 miliona EUR kredita EIB-a, a ostalo je iznos granta Evropske unije (IPA grant), Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), učešće općina, Kantona i Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Evropska investicijska banka je ponudila novu kreditnu liniju Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH, za Projekat WATSAN FBiH – Faza II (WATSAN II) i to je prilika za nove JLS koje nisu do sada učestvovale u Projektu da se sada prijave, kao i za JLS koje su u tekućem Projektu WATSAN FBiH, ali neće uspjeti da završe sve podprojekte koje su planirali.

Uslov za uzimanje kredita od EIB-a je takav da mora biti zadovoljen odnos 50 – 50, što znači da iznos kredita za planirane investicije iznosi 50% od ukupne vrijednosti investicija, a drugih 50% od ukupne vrijednosti investicija iznosi općinsko učešće, učešće Kantona, Federalnog Fonda za zaštitu okoliša, Federacije i države BiH. Za sada nisu obezbijeđeni grantovi Evropske unije i SIDA grant, i nije poznato da li će biti dostupni grantovi međunarodnih institucija tokom implementacije navedenog Projekta. Općinske investicije iz zadnje tri godine ulaze u bilans sufinansiranja.

Potrebno je da JLS-e popune Upitnik koji se nalazi u prilogu i da ga do 20. decembra 2021. godine dostave u FMPVŠ putem emaila, na email adrese koje su navedene u Upitniku.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je već zaprimilo Pisma interesa od određenog broja JLS, ali želimo da ovim putem informiramo i ostale JLS koje su aktivnosti potrebne da se urade kako bi općina/opština/grad ušla u Projekat WATSAN FBiH – Faza II (WATSAN II), o mogućnostima učešća u Projektu WATSAN FBiH – Faza II, odnosno o planiranom novom kreditu Evropske investicijske banke koji je namijenjen za rekonstrukciju i izgradnju projekata u vodno-komunalnoj infrastrukturi: izgradnje/rekonstrukcije sistema za vodosnabdijevanje, sistema za odvodnju otpadne vode, postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, uređaja za prečišćavanje vode za piće i slično.