Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA

Broj: 01-929-8/21-105
Široki Brijeg, 4.studenoga 2021.

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” br. 13/13, 24/16 i 21/21) i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o pristupanju dodjele koncesije za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane na lokaciji Čitluk općina Posušje, broj:01-929-4/21-103 od 14.10.2021. godine, Vlada Županije Zapadnohercegovačke, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
ZA DODJELU KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA LOKACIJI ČITLUK OPĆINA POSUŠJE

 1. PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA NA KOJOJ ĆE SE OBAVLJATI KONCESIJSKA
  DJELATNOST
  Predmet koncesije je izgradnja i korištenje fotonaponske elektrane, snage 25 MW, na lokaciji Čitluk, općina Posušje.
  Površina predmetnog prostora je 28,43 ha, označena kao k.č. 188/15 i k.č. 188/14 k.o. Čitluk, općina Posušje.
 2. VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA
  Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina.
 3. OPIS PROJEKTA
  Površina na kojoj se nalazi predmet koncesije je 28,43 ha, nalazi se u mjestu Čitluk na mikrolokaciji Starka, udaljena 3,4 km od općinskog središta, na zemljištu koje se vodi kao šuma šeste klase.
  Na predmenoj lokaciji predviđa se izgradnja i korištenje fotonaponske elektrane odnosno energetskog objekta za proizvodnju električne energije pretvorbom sunčeve energije u električnu energiju.
  Planirana izlazna snaga fotonaponske elektrane na izlazu iznositi će 25 MW (AC).
  S aspekta priključenja na elektroenergetsku mrežu predmetna fotonaponska elektrana predviđena je za plasiranje električne energije u prijenosnu mrežu nazivnog napona 110 kV.
  Procijenjena vrijednost investicije je 32.472.000,00 KM.
 4. OBVEZA KONCESIONARA
  Koncesionar se obvezuje da će projektirati i izgraditi fotonaponsku solarnu elektranu, pridržavati se svih zakonskih propisa i standarda koji reguliraju pitanja predmeta koncesije, riješiti imovinsko pravne odnose prije ulaska u posjed, pribaviti propisane dozvole i suglasnosti sukladno važećim propisima, te plaćati uredno koncesijsku naknadu.
 5. SADRŽAJ PONUDE:
  Ponuda treba sadržavati:
 • Naziv i točnu adresu ponuditelja (mjesto, ulica i broj, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt,
  te druge podatke koji mogu poslužiti za efikasnu komunikaciju),
 • Ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje da ponuditelj ima pravo obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije,
 • Ovjerenu presliku potvrde (uvjerenja) o poreznoj registraciji / uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost,
 • Potvrdu (uvjerenje) nadležnog tijala o uredno izmirenim porezima, plaćenim doprinosima za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje, ne starije od 60 dana, računajući od dana prijave na Javni natječaj,
 • Ovjerenu izjavu ponuditelja da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri godine,
 • Potvrdu (uvjerenje) mjerodavnog suda da ponuditelj nije pod stečajem ili likvidacijom,
 • Potvrdu (uvjerenje) mjerodavnog suda da odgovorna osoba nije u posljednjih pet godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prijestupi odnosno prekršaji,
 • Listu referenci ponuditelja (lista glavnih usluga pruženih u posljednje tri godine s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima),
 • Kvalificiranu strukturu zaposlenih i njihove reference,
 • Popis raspoložive opreme ponuditelja,
 • Ponudu iznosa koncesijske naknade,
 • Pokazatelj financijskog stanja ponuditelja (garanciju banke na ukupnu vrijednost ponude), s rokom valjanosti 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda,
 • Ovjerenu izjavu ponuditelja da će ukoliko bude izabran za koncesionara a prije potpisivanja ugovora o koncesiji dostaviti jamstvo za plaćanje koncesijske nakande,
 • Ovjerenu presliku Bilans stanja i Bilans uspjeha ponuđača za zadnja dva izvještajna razdoblja,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 5.000,00 KM na račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke broj: 3380002200004013 kod Zagrebačke banke, Vrsta prihoda 721112.
 1. KRITERIJI ZA ODABIR
  Ocjenjivat će se samo one ponude koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja.
  Bodovi se računaju na način da najbolja ponuda dobiva maksimalan broj bodova, a ostale ponude onoliko bodova koliki je njihov relativni odnos s najboljom ponudom. B = Ponuđena visina naknade za koncesiju
 • Jednokratna koncesijska nakanda
  Minimalni iznos je 32.472,00 KM
  (Ovaj kriterij nosi 10 bodova)
 • Visina koncesijske naknade za izgradnju i korištenje energetskih objekata
  Minimalni iznos je 2 % od godišnjeg bruto prihoda ostvarenog od ukupne vrijednosti proizvedene električne energije
  (Ovaj kriterij nosi 50 bodova)
 • Naknada za zauzetu površinu
  Minimalni iznos je 100 KM/ha
  (Ovaj kriterij nosi 15 bodova) Pokazatelj financijskog stanja ponuditelja
 • Za realizaciju ovog projekta ponuditelj je dužan dokazati da ima osigurana financijska sredstva (garancija banke na ukupnu vrijednost ponude)
  (Ovaj kriterij nosi 5 bodova) Dokument o iznosu i vrsti investicije
  Izgradnja i korištenje fotonaponske elektrane
  (Ovaj kriterij nosi 10 bodova) Broj radnika koje će zaposliti
 • Plan zapošljavanje radne snage
  (Ovaj kriterij nosi 5 bodova) Reference stečene u obavljanju radova
 • Listu referenci stečenih u obavljanju radova koji su predmet koncesije
  (Ovaj kriterij nosi 5 bodova)
 1. POSTUPAK ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
  Postupak odabira najpovoljnije ponude obavit će se sukladno Pravilniku o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije (“Narodne novine Županije
  Zapadnohercegovačke”, broj: 21/13).
 2. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
  Original i preslik ponude prikladno uvezane stavljaju se u odvojene kuverte, te u jednoj kuverti
  ponuditelj dostavlja na adresu:

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ponuda za javni natječaj za dodjelu
koncesije za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane
na lokaciji Čitluk, općina Posušje.
NE OTVARATI!
Fra Andrije Kačića Miošića 2
88 240 POSUŠJE
Svi listovi ponude moraju biti ovjereni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponude moraju prispjeti na naznačenu adresu u roku od 30 dana od dana objave natječaja u “Večernjem
listu”.
Ponuda dostavljena nakon isteka naznačenog roka, kao i ponuda koja nije dostavljena na propisan
način i u propisanom obliku, neće se otvarati i i vratit će se neotvorena ponuditelju.
Uplaćena jamčevina vraća se ponuđačima, osim izabranom, koja služi za pokriće troškova postupka
dodjele koncesije.
Javno otvaranje ponuda održati će se 10.12. 2021. godine na adresi iz točke 8. ovog natječaja u 10
sati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu gospodarstva ŽZH, tel. 039 682-162, 682-163,
fax 039 682-161, e-mail: info@mg-zzh.com.
Koncesor zadržava pravo poništiti javni natječaj bez obveze obrazloženja u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o koncesiji.

PREDSJEDNIK
Zdenko Ćosić