Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 7a. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ („Narodne novine Županije Zapadnphercegovačke“, broj: 23/20)  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu. („Narodne novine Županije Zapadnphercegovačke“, broj: 31/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja

malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

PREDMET POZIVA

            Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2020. godini, a sukladno članku 1. točke d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

     SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:

subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2019. i 2020. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.

            Ostvareni poticaji služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

KORISNICI POTICAJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20), koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

Za poticaj razvoja malog gospodarstva za subvencioniranje dijela troškova  kamate na odobrene kredite su:

 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje zaposlenosti i
 • broj zaposlenih.

      POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) iz članka 8a. stavak (6) ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • program/projekt na temelju kojeg su ostvarili kredit i/ili Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,
 • potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu za koju se traži subvencija djela troškova kamate po osnovu kredita,
 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

SUBVENCIJE SE NE ODOBRAVAJU:

 1. subjektima malog gospodarstva koji su ostvarili subvencije u okviru Javnog poziva prema Programu dodjele poticaja za 2018. i 2019. godinu.
 2. državnim i financijskim ustanovama, udruženjima građana i fondacijama,
 3. gospodarskim društvima i obrtnicima koji imaju blokirane račune, u stečaju su ili u likvidaciji,
 4. kupovinu udjela u gospodarskim društvima,
 5. ulaganja u kockarnice, igračnice i slične djelatnosti,
 6. ulaganja u vrijednosnice,
 7. ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (osim ulaganja za nabavku strojeva koji se koriste za proizvodnju, obradu i preradu u poljoprivredi)
 8. financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,
 9. kupovinu građevinskog zemljišta,
 10. izgradnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja na tržištu,
 11. kupovinu osobnih automobila,
 12. promet nekretninama,
 13. osiguranje i financijsko posredovanje.

            Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

            Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

            Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR

            Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

            Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

            Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.

            Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Javni poziv otvoren je do 31.12.2020. godine.

http://www.skupstina-zzh.ba/NarodneNovineApp/Pregledaj.ashx?pdf=../App_Data/NarodneNovine/pdf/2020/23.pdf&id=HOhgPZuNzOkit00