Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj:05-06-26-318-2/17
Posušje, 02.03.2020. godine

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke na temelju članka 67. Zakona o šumama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 8/13 i 11/17) a sukladno točki 10. Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada i Odluke o poništenju točke g) i točke m) Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada objavljuje

Poništenje točke g) i točke m ) Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada

Poništavaju se točka g) i točka m) Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada objavljenog u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 04/17, dnevnim novinama „Večernji list“ dana 01.03.2017 kao i na web stranici Ministarstva gospodarstva ŽZH.
OBRAZLOŽENJE

Odlukom Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke broj: 05-06-26-318-1/17 od 02.03.2020. godine poništene se točka g) i točka m) Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada jer je stranka odustala od svog zahtjeva.

Ministar
Dario Sesar