Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/12), članka 17. Statuta Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG, a sukladno Odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG, broj: 01-115-1/20-42 od 18. veljače 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, r a s p i s u je

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE RAZVOJNA AGENCIJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE – HERAG

1.Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje Upravnog vijeća

2.Opis poslova Upravnog vijeća

Donosi

 • Statut, te izmjene i dopune Statuta, uz suglasnost osnivatelja;
 • druge opće akte Javne ustanove;
 • program rada i razvoja Javne ustanove;
 • financijski plan i završni račun;
 • odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima odlučuje o pojedinim pravima djelatnika;
  Odlučuje o
 • nabavci i prodaji osnovnih sredstava iznad iznosa od 10.000,00 KM;
 • o investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete;
 • korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja;
 • uvjetima i načinu ulaganja sredstava fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Javne ustanove;
 • izvješćima ravnatelja o poslovanju;
 • raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti;
 • drugim pitanjima predviđenim općim aktima;
 • sklapanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina;
 • investicijska ulaganja u prostor čija vrijednost prelazi 10.000,00 KM;
  Predlaže
 • ravnatelju rješenja pojedinih pitanja, značajnih za organizaciju i poslovanje ustanove;
 • osnivatelju promjenu i proširenje djelatnosti;
  Imenuje i razrješava
 • ravnatelja Javne ustanove, uz suglasnost osnivatelja;
 • komisije i druga tijela predviđena općim aktom;
  Nadzire
 • izvršenje programa rada i razvoja Javne ustanove;
 • izvršenje plana i programa mjera zaštite na radu;
  Upravno vijeće obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima.
  Upravno vijeće sastoji se od predsjednika i četiri člana, a imenuje se na razdoblje od 4 godine.

3.Opći kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjenog položaja;
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

4.Posebni kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili VŠS/VI stupanj stručne spreme;
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;
 • da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnom Upravnom vijeću;
 • da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora;
 • da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kakvoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću;
 • da nije na položaju u političkoj stranci.

5.Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

 • znanje iz okvira djelatnosti Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG;
 • znanje iz okvira djelatnosti Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG;
 • sklonost timskom radu, komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
  Kriteriji iz ove točke bodovati će se ocjenama od 1 do 5.

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadržava kratak životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta traženih natječajem i to:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o školskoj spremi sukladno točki 4. alineja 2.,
 • potvrda poslodavca o radu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,
 • ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine prije dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH,
 • ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH,
 • uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup sukladno točki 4. alineja 5. (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerena izjava kandidata da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću,
 • ovjerenu izjavu da ne obavlja funkciju u političkoj stranci.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za imenovanje. Ostali kandidati neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.
Kandidati koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo za imenovanje, smatrat će se da su uspješno prošli otvorenu konkurenciju.

Javni natječaj biti će objavljen u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ i „Večernjem listu“.
Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Županija Zapadnohercegovačka
Ministarstvo gospodarstva
Ulica Andrije Kačića Miošića bb
88240 POSUŠJE

Uz naznaku:
„Prijava na Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG“.

 • NE OTVARAJ –
  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ministar
Dario Sesar