Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/12), članka 13. i članka 15. Statuta Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a sukladno Odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, broj: 01-977-1/19-30 od 24. listopada 2019. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

 1. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje Upravnog odbora

2. Opis poslova Upravnog odbora

 • donosi Statut Agencije, uz suglasnost Vlade Županije;
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije;
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Agencije;
 • donosi Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim primanjima uposlenika Agencije;
 • donosi Pravilnik o poslovnoj tajni;
 • donosi Odluku o tarifi – naknadi za obavljanje poslova;
 • odobrava početnu bilancu stanja i program privatizacije poduzeća koja su u nadležnosti Agencije;
 • utvrđuje uvjete i kriterije prodaje imovine i kapitala u postupcima privatizacije iz nadležnosti Agencije, a na prijedlog ravnatelja;
 • usvaja izvještaje o izvršenoj privatizaciji poduzeća iz nadležnosti Agencije;
 • donosi Financijski plan i Program rada Agencije;
 • usvaja godišnji obračun i izvješće o radu Agencije;
 • osniva radna tijela Agencije, ako to nije drugačije propisano;
 • odlučuje o visini naknade za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora, uz suglasnost Vlade Županije;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Upravni odbor sastoji se od pet članova, a imenuje se na razdoblje od 4 godine.

3. Opći kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjenog položaja;
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

4. Posebni kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj:

 • da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili VŠS/VI stupanj stručne spreme;
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;
 • da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnom Upravnom odboru;
 • da nije osuđivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od  pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora;
 • da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njihovom službenom dužnošću;
 • da nije na položaju u političkoj stranci.

5. Prilikom ocjene kvalificiranosti i iskustva kandidata uzet će se u obzir slijedeći kriteriji:

znanje iz okvira djelatnosti Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
– znanje iz okvira djelatnosti Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
– sklonost timskom radu
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

Kriteriji iz stavka 1. bodovat će se ocjenama od 1do 5.

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadržava kratak životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta traženih natječajem i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o školskoj spremi sukladno točki 4. alineja 1.,
 • potvrda poslodavca o radu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,
 • ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH,
 • ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH,
 • uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup sukladno točki 4. alineja 4. (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerena izjava kandidata da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću;
 • ovjerenu izjavu da ne obavlja funkciju u političkoj stranci;

Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za imenovanje. Ostali kandidati neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

Kandidati koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo za imenovanje, smatrat će se da su uspješno prošli otvorenu konkurenciju.

Javni natječaj biti će objavljen u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ i „Večernjem listu“.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo gospodarstva Posušje

Ulica Andrije Kačića Miošića bb

88240 POSUŠJE
Uz naznaku:

„Prijava na Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju članova Upravnog odboraAgencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj

– NE OTVARAJ –

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.