Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/12), članka 21., 22. i 24. Statuta Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-UV-31-2/13 od 13.11.2013. godine, a sukladno Odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-938-1/19-29 od 15. listopada 2019. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA
JAVNE USTANOVE CESTE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 1. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje Upravnog vijeća
 2. Opis poslova Upravnog vijeća
 • donosi Statut Javne ustanove Ceste te izmjene i dopune Statuta uz suglasnost Vlade;
 • odlučuje o promjeni unutarnje organizacije i sistematizaciji radnih mjesta JU Ceste;
 • donosi godišnji Plan rada i prati njegovo izvršenje;
 • Predlaže Vladi godišnji Plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta;
 • vrši korekciju pojedinih stavki rashoda iz Financijskog plana JU Ceste ŽZH u iznosu do 25% odobrene vrijednosti;
 • daje suglasnost ravnatelju na akte raspolaganja iz djelatnosti JU Ceste ŽZH koji prelaze vrijednost od 50.000,00 KM;
 • daje suglasnost ravnatelju JU Ceste ŽZH, odnosno osobi ovlaštenoj za zastupanje, za pokretanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja JU Ceste ŽZH;
 • imenuje povjerenstvo za izbor ravnatelja JU Ceste ŽZH;
 • nakon provedene procedure imenuje ravnatelja JU Ceste ŽZH uz suglasnost Vlade;
 • razrješava ravnatelja JU Ceste ŽZH uz suglasnost Vlade;
 • donosi Financijski plan i Izvješće o izvršenju Financijskog plana JU Ceste ŽZH na koji suglasnost daje Vlada;
 • usvaja izvješće o radu JU Ceste ŽZH i podnosi ga Vladi;
 • odlučuje u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima uposlenika;
 • donosi pravilnike i ostale opće akte;
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
 • odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu dana u nadležnost ravnatelju JU Ceste ŽZH ili nekom drugom tijelu.
  Upravno vijeće obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima.
  Upravno vijeće sastoji se od predsjednika i četiri člana a imenuje se na razdoblje od četiri godine.
 1. Opći kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke:
 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjenog položaja;
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 1. Posebni kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke:
 • da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili VŠS/VI stupanj stručne spreme;
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;
 • da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnom Upravnom vijeću;
 • da nije osuđivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora;
 • da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njihovom službenom dužnošću;
 • da nije na položaju u političkoj stranci.
 1. Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete u postupku izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:
 • znanje iz okvira djelatnosti Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke;
 • znanje iz okvira djelatnosti Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke;
 • sklonost timskom radu, komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
  Kriteriji iz ove točke bodovati će se ocjenama od 1do 5.
  Kandidati su dužni uz prijavu koja sadržava kratak životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta traženih natječajem i to:
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o školskoj spremi sukladno točki 4. alineja 1.,
 • potvrda poslodavca o radu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,
 • ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH,
 • ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH,
 • uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup sukladno točki 4. alineja 4. (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerena izjava kandidata da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću;
 • ovjerenu izjavu da ne obavlja funkciju u političkoj stranci;
  Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za imenovanje. Ostali kandidati neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.
  Kandidati koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo za imenovanje, smatrat će se da su uspješno prošli otvorenu konkurenciju.

Javni natječaj biti će objavljen u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ i „Večernjem listu“.
Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
Županija Zapadnohercegovačka
Ministarstvo gospodarstva Posušje
Ulica Andrije Kačića Miošića bb
88240 POSUŠJE
Uz naznaku:
„Prijava na Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke

 • NE OTVARAJ –

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.