Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 9. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja
malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

PREDMET POZIVA

            Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini, a sukladno članku 4. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

     SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:

 1. subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.
 2. promociju i razvoj lokalne zajednice i malih poduzetnika, unaprjeđenje turističke infrastrukture i jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu, fokusirajući se na integrirani turistički razvoj i nove male poduzetnike u sektoru turizma.
 3. podršku razvoju inovacija do novog proizvoda.

            Ostvareni poticaju služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

KORISNICI POTICAJA

 1. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06 i 25/09), registrirani sukladno odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 45/11) i sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15) koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.
 2. Fizičke i pravne osobe koje su registrirale svoje objekte, do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu u svrhu turističko-ugostiteljske djelatnosti s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 3. Fizičke i pravne osobe čija je djelatnost širenje i promicanje inovatorstva i primjena  inovacija u gospodarstvu s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

            a) Za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije su:

 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje zaposlenosti i
 • broj zaposlenih.

b) Za poticaj pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu su:

 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje smještajnih kapaciteta i
 • unaprjeđenje poslovanja putničkih/turističkih agencija.

c)Za podršku i razvoj inovacija novog proizvoda su:

 • tržišni i razvojni potencijal inovacije u pripadajućoj gospodarskoj grani,
 • dovođenje inovacije do proizvoda,
 • izvori-način financiranja,
 • priznanja na sajmovima i izložbama inovacija,
 • ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS) i
 • dosadašnji poticaji od strane Ministarstva  . 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) iz članka 15. ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Za poticaje iz članka 4. točka a):

 • program/projekt na temelju kojeg su ostvarili kredit i/ili Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,

potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu za koju se traži subvencija djela troškova kamate po osnovu kredita,

 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

            b) Za poticaje iz članka 4 točka b):

 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

c) Za poticaje iz članka 4. točka (c):

 • rješenje o registraciji ne starije od  šest mjeseci,
 • ID broj,
 • bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu koja treba biti pozitivna,
 • dokaz o stupnju pravne zaštite inovacija sukladno Zakonu o patentu (Službeni glasnik BiH, broj: 53/10) ,
 • popis i dostava kopija dobivenih priznanja (ukoliko ih ima),
 • obrazac projekta,
 • za fizičke osobe potvrdu o prebivalištu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (CIPS),
 • potvrda iz banke o otvorenom transakcijskom računu aplikanta.

            Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

            Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

            Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

            OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR

            Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

            Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

            Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.

            Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

OSTALE INFORMACIJE

            Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

Ukoliko aplikanti podnesu zahtjeve koji su nakon obrade u ukupnom iznosu veći od planiranih iznosa za ovu namjenu Ministarstvo moze donijeti prijedlog Odluke da se svim aplikantima koji ispunjavaju tražene uvjete odobre poticajna sredstva s razmjerno ukupnim planiranim sredstvima za ovaj Program.

Ministarstvo zadržava pravo da prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije zaključenja Ugovora.

U postupku ovog javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju a prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2019. godine ili do utroška sredstava planiranih za poticaj.