Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/12), članka 21., 22., 23. i 24. Statuta Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-UV-31-2/13 od 13.11.2013. godine, a sukladno Odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-1088-1/20-69 od 30. listopada 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA

JAVNE USTANOVE CESTE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 1. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća
 2. Opis poslova Upravnog vijeća
 3. donosi Statut Javne ustanove Ceste te izmjene i dopune Statuta uz suglasnost Vlade;
 4. odlučuje o promjeni unutarnje organizacije i sistematizaciji radnih mjesta JU Ceste;
 5. donosi godišnji Plan rada JU Ceste i prati njegovo izvršenje;
 6. Predlaže Vladi godišnji Plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta;
 7. vrši korekciju pojedinih stavki rashoda iz Financijskog plana JU Ceste u iznosu do 25% odobrene vrijednosti;
 8. daje suglasnost ravnatelju na akte raspolaganja iz djelatnosti JU Ceste koji prelaze vrijednost od 50.000,00 KM;
 9. daje suglasnost ravnatelju JU Ceste, odnosno osobi ovlaštenoj za zastupanje, za pokretanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja JU Ceste;
 10. imenuje povjerenstvo za izbor ravnatelja JU Ceste;
 11. nakon provedene procedure imenuje ravnatelja JU Ceste uz suglasnost Vlade;
 12. razrješava ravnatelja uz suglasnost Vlade;
 13. donosi Financijski plan i Izvješće o izvršenju Financijskog plana JU Ceste na koji suglasnost daje Vlada;
 14. usvaja izvješće o radu JU Ceste i podnosi ga Vladi;
 15. odlučuje u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima uposlenika;
 16. donosi pravilnike i ostale opće akte;
 17. donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
 18. odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu dana u nadležnost ravnatelju JU Ceste ili nekom drugom tijelu.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima.

 1. Opći kriteriji za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke:
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije;
 4. da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 5. Posebni kriteriji za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke:
 6. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili VŠS/VI stupanj stručne spreme;
 7. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;
 8. da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnom Upravnom vijeću;
 9. da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora;
 10. da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njihovom službenom dužnošću;
 11. da nije na položaju u političkoj stranci.
 12. Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne kriterije u postupku izbora uzet će se u obzir i dodatni kriteriji:
 13. znanje iz okvira djelatnosti Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke;
 14. znanje iz okvira djelatnosti Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke;
 15. sklonost timskom radu, komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

Kriteriji iz ove točke bodovati će se ocjenama od 1 do 5.

 6.   Prijava kandidata mora sadržavati kratak životopis, adresu i kontakt telefon.

 Uz prijavu kandidat je dužan dostaviti navedene dokumente (original ili ovjerene preslike) i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o školskoj spremi,
 • izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjenog položaja,
 • izjavu da se na njeg ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • izjava kandidata da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću,
 • izjava da ne obavlja funkciju u političkoj stranci,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

Povjerenstvo za provođenje postupka izbora člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke pregledati će sve prijave koje su pristigle u propisanom roku, utvrditi blagovremenost i potpunost prijava.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom. Ostali kandidati neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupka izbora člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke.

Javni natječaj biti će objavljen u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ i „Večernjem listu“.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo gospodarstva

Ulica Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 POSUŠJE


Uz naznaku:

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Upravnog  vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke” – NE OTVARAJ –

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.