Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-26-125-3/18
Posušje, 15.06.2020. godine

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke na temelju članka 66. Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/06) a sukladno točki 10. Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada donosi

O D L U K U
o poništenju točke 1. a) Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada

Članak 1.


Ovom Odlukom poništava se točka 1. a) Javnog pozva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada objavljenog u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 01/18, dnevnim novinama „Večernji list“ dana 24.01.2018. godine kao i na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke .

Članak 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “.

Ministar
Dario Sesar