Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 7. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/18 i ____), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

1. PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih  proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu sukladno Odluci o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, u iznosu od 100.000,00 KM.
   
2.   SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA

          Proračunska sredstva su namijenjena za sufinanciranje adaptacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa.

3. KORISNICI SREDSTAVA
       Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju mjesne zajednice s područja Županije Zapadnohercegovačke na čijim prostorima su dodijeljene koncesije.
Mjesne zajednice koje su dobile sredstva u prvom javnom pozivu za određeni kandidirani projekt, ne mogu s istim projektom sudjelovati u ovom Javnom pozivu.

4. UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA
Osnovni kriteriji i mjerila pri dodjeli namjenskih sredstava su:
a) po osnovu lokacije koncesijskog dobra,
b) pripremljenost dokumentacije,
c) namjena projekta,
d) prioritet apliciranog projekta.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz zahtjev (prijavu) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) projektni prijedlog,
b) financijski plan projekta (troškovnik),
c) akt/rješenje o osnivanju mjesne zajednice,
d) uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj),
e) instrukcije za plaćanje s imenom banke i brojem žiro računa.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE
Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom "Zahtjev za dodjelu sredstava – Tekući prijenosi za koncesije"
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:
a) naziv – ime podnositelja prijave,
b) adresu i kontakt telefon,
c) ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Prijave se dostavljaju najkasnije deset dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama.
Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

U postupku ovog  Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u javnom pozivu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj Javni poziv. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

7. OBRADA ZAHTJEVA
Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.
Stručno povjerensvo za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ razmatra projekte/programe zaprimljene na osnovu Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih projekata/programa za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženom ocjenom, mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).
Ministar donosi konačnu Odluku o dodjeli sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.
Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

8. OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor za koncesije  ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.