Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Broj: 05-06-26-125/18
Posušje, 17.01.2018. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“  br. 8/13) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 9/14), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu i to:
a)  dio k.č. broj 1734/1 KO LIŠTICA u Širokom Brijegu ukupne površine od 1,05  ha
b)  dio k.č. broj 1/1 KO STUDENCI u Ljubuškom ukupne površine od 0,5 ha
c)  dio k.č. broj 2460/1 KO  RADIŠIĆI GORNJI u Ljubuškom ukupne površine od 1,1 ha
d)  dio k.č. broj 1934/1 KO TURČINOVIĆI  i dio k.č. broj 3189/1 K.O. BUHOVO u Širokom Brijegu  ukupne površine od 0,51 ha
2. Predmetno šumsko zemljište daje se u zakup na period od 10 godina radi podizanja višegodišnjih nasada.
3. Početna cijena zakupa predmetnog šumskog zemljišta iznosi 0,05 KM/m2 godišnje.
4. Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5. U ponudi treba navesti ime i prezime fizičke osobe i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište gospodarskog društva, te priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjereni preslici):
– preslik osobne karte i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva;
– izvod iz sudskog registra – za pravne osobe;
– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju poreznih obveza i drugih obveza koje su u nadležnosti porezne uprave;
– potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava;
6. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Fra Andrije Kačića Miošića b.b., 88 240 Posušje, s naznakom: "Ne otvarati – ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta  – prijava na Javni poziv".
Obvezno navesti podtočku točke 1. za koju podnosite ponudu.
Ponude se mogu predati neposredno u prostorijama Ministarstva gospodarstva ili poslati poštom preporučeno.
7. Rok za podnošenje ponuda sa traženom dokumentacijom je 8 dana od dana posljednje  objave Javnog poziva.                                          
8. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta razmatrat će povjerenstvo imenovano Rješenjem Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Ponuđeni način plaćanja zakupnine mora biti uplata ukupnog iznosa zakupnine za jednu godinu jednokratno, s rokom plaćanja od najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, odnosno 30 dana od početka kalendarske godine za tekuću godinu.                                                                                       
9. Odabir najboljeg ponuđača će se izvršiti na temelju visine zakupnine koju nudi ponuđač, a koja ne može biti manja od tražene početne cijene iz točke 3. Javnog poziva. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine prednost imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem u jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi predmetna parcela.
10. U postupku Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima Javnog poziva, te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja Ugovora o zakupu. Ministarstvo ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima Javnog poziva niti je obavezno objasniti razlog takve odluke.
11. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: 039/682-162 i 039/682-163.
12. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

MINISTAR
Dario Sesar