Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 8. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:18/17 ), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu.

1. PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava programa – projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2017. godini a sukladno članku 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu.

2.   SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE
Sredstva  će se dodijeliti za slijedeće programe/projekte:

– izgradnja, razvoj i unapređenje poduzetničkih zona,
– poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva koji ne posluju duže od 12 mjeseci do dana objave javnog poziva, a prema klasifikaciji djelatnosti razvrstani su u prerađivačku industriju, građevinarstvo, informacije i komunikacije,
– unaprjeđenje rada udruga poslodavaca i visokoškolskih ustanova koji potiču aktivnosti za podizanje konkurentnosti malog gospodarstva.

3. KORISNICI POTICAJA
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju:
a) jedinice lokalne samouprave,
b) mala gospodarstva definirana Zakonom o poticaju razvoja malog gospodarstva („Službene  novine Federacije BiH“, broj: 19/06 i 25/09)  koji su registrirani na području Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županije) i nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava,
c) udruge poslodavaca i sveučilišta (visokoškolske ustanove) kojima je suosnivač Županija a koja u svom programu/projektu imaju za cilj povećanje konkurentnosti malog gospodarstva na području Županije, edukaciju, istraživanja i inovacije.

4. UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA
Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanje prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije su:

a) Za jedinice lokalne samouprave:
– namjena i održivost projekta;
– izvori-način financiranja;
– broj zaposlenih u poduzetničkim zonama;
– broj subjekata malog gospodarstva u poduzetničkim zonama;
b) Za subjekte malog gospodarstva:
– broj zaposlenih;
– povećanje zaposlenosti;
– pripadnost ciljnoj skupini (žene, mladi, invalidi i povratnici).
c) Za udruge poslodavaca i visokoškolske ustanove:
– namjena i održivost projekta;
– izvori-način financiranja; 
– broj članova udruženja;
– program za edukaciju, istraživanje i inovacije;
– program za razvojnu podršku malom gospodarstvu;
– planovi i programi obrazovanja prema trenutnim potrebama tržišta rada.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz zahtjev (prijavu) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) Za poticaje u svrhu izgradnju, razvoj i unapređenje poduzetničkih zona:
– projektni prijedlog,
– broj aktivnih poslovnih subjekata u poduzetničkoj zoni s brojem zaposlenih u zoni,
– odluka Općinskog vijeća o osnivanju poduzetničke zone,
– ostala dokumentacija koju korisnik smatra relevantnom za projektni prijedlog.
b) Za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
– projektni prijedlog,
– rješenje o registraciji
– uvjerenje o poreznoj registraciji,
– obavijest o razvrstavanju subjekta prema vrsti djelatnosti,
– uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza i doprinosa za sve uposlene,
– uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika,
– preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika,
– preslika predračuna za nabavu nove opreme/strojeva,
– dostava kopija računa i uplatnica za troškove registracije poduzeća.
c) Za poticaje u svrhu unaprjeđenja rada udruga poslodavaca i visokoškolskih ustanova koji potiču aktivnosti za podizanje konkurentnosti malog
gospodarstva.
– projektni prijedlog s financijskom konstrukcijom,
– akt o osnivanju.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.
Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE
Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom "Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva"
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:
– naziv – ime podnositelja prijave,
– adresu i kontakt telefon,
– ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Prijave se dostavljaju najkasnije deset dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama.
Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

7. OBRADA ZAHTJEVA
Ocjenjivanje i rangiranje prijava-projekata/programa pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.
Povjerenstvo razmatra projekte/programe zaprimljene na osnovu Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih projekata/programa za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženom ocjenom, mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županiej Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

Ministar predlaže konačnu listu raspodjele sredstava Vladi Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Vlada), a Vlada razmatra prijedlog raspodjele i donosi konačnu Odluku o dodjeli sredstava za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.
S odabranim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama, te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

8. OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

 

Prilozi:

ZAHTJEV ZA DODJELU sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. Godinu – /Za visokoškolske ustanove/

ZAHTJEV ZA DODJELU sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. Godinu – /Za Udruge poslodavaca/

ZAHTJEV ZA DODJELU sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. Godinu – /Za mala gospodarstva/

ZAHTJEV ZA DODJELU sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. Godinu – /Za jedinice lokalne samouprave/

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2017. GODINU