Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Broj: 05-01-14-1076-1 /17
Posušje, 06.06.2017.godine

Na temelju Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o odobravanju prodaje Službenog motornog vozila Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke broj- 01-495-1/17-71 od  24. svibnja 2017. godine i Rješenja ministra Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenog motornog vozila broj: 05-01-14-1076/17 od 31.05. 2017. godine Povjerenstvo objavljuje:

JAVNI OGLAS
o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja-licitacije

I
Oglašava se prodaja službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva ospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i to:

Marka/model vozila- FORD FOKUS, tip vozila-DBV, oblik karoserije – AA limuzina, boja -crna, broj šasije – WF0BXXGCDB1D31892, godina proizvodnje-2002., vrsta goriva- dizel, snaga motora- 55 KW, vozilo odjavljeno i neispravno, početna cijena vozila 1.220,56 KM.
 

II
Pravo sudjelovanja

Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja-licitacije prodaje se ponuđaču koji je ponudio najveću cijenu.
Pravo učešća na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate kauciju u iznosu od 100,00 KM na blagajni  Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.
Djelatnici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo učešća na javnom nadmetanju-licitaciji.

 

III
Pregled vozila

Vozilo se nalazi na parkingu Automehaničarske radnje „IKELA“ Posušje i može se
pogledati 12. lipnja od 8-14 sati uz kontaktiranje  osobe iz Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke na broj: 039/682-162.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.

 

IV
Rok za dostavljanje ponude

Ponude se predaju najkasnije do 16. lipnja 2017. godine  do 12 sati na protokol Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili putem pošte  u zatvorenoj koverti na kojoj mora bit navedeno: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Ulica fra Andrije Kačića Miošića br.2, 88240 Posušje, „Ponuda za prodaju vozila putem javnog nadmetanja-licitacije“ -NE OTVARAJ-. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka bez obzira kada su poslane neće biti uzete u razmatranje.
Na zadnjoj strani koverte navesti ime i prezime odnosno naziv ponuditelja i adresu.

Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati:
Za fizičke osobe: Ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela i kopiju osobne iskaznice.
Za pravne osobe: Kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji s identifikacijskim brojem,  ime i prezime odgovorne osobe i broj telefona.
Cijenu ponude izražen u KM
Dokaz o uplati kaucije

Ponuda mora bit potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač pravna osoba, ponuda uz potpis mora bit i ovjerena pečatom pravne osobe.
Javno nadmetanje je punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj. Prihvatljiva ponuda je ona čija je ponuđena cijena jednaka ili veća od utvrđene početne cijene.

V
Otvaranje ponuda

Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja-licitacije obavit će se u prostorijama Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Posušje, Uulica fra Andrije Kačića Miošića  br.2 dana 16. Lipnja 2017. godine u 13.sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe ili njihov punomoćnik uz identifikacijski dokument i dokaz o uplaćenoj kauciji. Za pravnu osobu može prisustvovati ovlaštena osoba ili punomoćnik u postupku javnog nadmetanja-licitacije uz identifikacijski dokument s dokazom o uplaćenoj kauciji.
Predsjednik Povjerenstva otvarat će prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuda koja sadrži: Ime i prezime/naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
  O javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će sastavit zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili veća od početne cijene u točci I i konstatirati koji je ponuđač ponudio najveću cijenu za vozilo.
Ukoliko se pojave dva ponuđača sa prihvatljivom najvećom istom cijenom tada je najprihvatljivija ona ponuda koja je ranije pristigla, uzimajući u obzir datum i vrijeme kada je ponuda zaprimljena.
Listu ponuđača potpisuju predstavnici ponuđača i članovi povjerenstva.

VI
Obveze kupca

Ponuditelj odnosno kupac, čija je ponuda prihvaćena dužan je uplatit punu cijenu vozila u roku od sedam (7) dana od dana zaključenja javnog nadmetanja-licitacije i odmah potom potpisat kupoprodajni ugovor.
Kupac će uplatu izvršiti na slijedeći način:
Primatelj: Proračun ŽZH
Žiro-račun: 3380002200004013
Vrsta prihoda: 722631- vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Proračunska organizacija: 1901001
Općina : 070

Primopredaja vozila u dogovoru s kupcem izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati i potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, smatrat će se da je odustao od kupovine, uplaćena kaucija se neće vratiti, a zaključenje kupoprodajnog ugovora ponudit će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju. Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva vozila kao i troškove transporta snosi kupac.

VII
Dodatne informacije

Sudionici u postupku javnog nadmetanja-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćenu kauciju moći će podići jedan sat nakon završene licitacije na blagajni Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke uz predočenje priznanice o položenoj kauciji.
Uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuditelju bit će vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i potpisanog kupoprodajog ugovora.

Predsjednik povjerenstva        

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA

 

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:_____________________________

Točna adresa:____________________________________________________________

Broj telefona:____________________________________________________________

JMBG (za fizičke osobe)___________________________________________________

ID broj (za pravne osobe):_________________________________________________

CIJENA PONUDE:___________________________________________________KM,

(slovima:_____________________________________________________________),

Potpis:_________________ ,(i pečat samo za pravne osobe),

Uz ponudu obvezno dostaviti:
                                          -Fizičke osobe: Kopija osobne iskaznice
                                                                          
                                          -Pravne osobe: Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji i                                 
                                           ime i prezime odgovorne  osobe