Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Sektor vodnog gospodarstva

Temeljem članka 2. i 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017.godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/17), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje
projekata vodnog gospodarstva

1. Predmet poziva
Predmet ovog poziva je javno prikupljanje aplikacija za neposredno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2017.godinu, koja su predmet ovog poziva, iznose ukupno 550.000,00 KM.

2. Ciljevi programa
            Ciljevi Programa su postizanje većeg stupnja upravljanja vodama koji obuhvaća zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda.

3. Korisnici sredstava
a) Ministarstvo
b) Općina i/ili grad s područja Županije Zapadnohercegovačke.

4. Uvjeti za odobravanje sredstava:
1. Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje aplikacija i određivanje prednosti pri
dodjeli namjenskih sredstava za projekte vodnog gospodarstva:
a) Pripremljenost investicijsko-tehničke dokumentacije i druge dokumentacije investicijskog projekta, uključujući sagledavanje troškova i izvora sredstava za rad i održavanje vodnih objekata – 20 bodova;
b) Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš (smanjenje zagađenja voda, poboljšanje sanitarnih uvjeta i drugog oblika održivog korištenja voda, smanjenja mogućnosti plavljenja prostora) – 30 bodova;
c) Broj subjekata kod zatvaranja financijske konstrukcije (proračuni općina i/ili grada, krajnji korisnici vodnih objekata, kreditna zaduženja, itd). Poželjno je sudjelovanje više subjekata u zatvaranju financijske konstrukcije onog dijela u kojem ne sudjeluje Ministarstvo – 20 bodova i
d) Prioritet apliciranog   projekta (efekti ulaganja i hitnost realizacije projekta)
       – 30 bodova.
2. Uvjeti koje će investitori prihvaćenih projekata trebati zadovoljiti prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju:
     a)  da je investitor na teret vlastitih sredstava potpuno i na vrijeme riješio pravo
          služnosti  na lokaciji (trasi) vodno gospodarskog objekta i ishodio sve potrebne akte
          (suglasnosti i dozvole),
     b)  da je investitor ili drugi financijeri osigurali vlastito sudjelovanje i zatvorio
           konstrukciju financiranja, osim u dijelu u kome bi trebalo sudjelovati Ministarstvo,     
     c)  da predstavnicima Ministarstva omogući sudjelovanje u izboru izvođača,  
           povremeno  obavljanje nadzora nad izgradnjom objekta i obavljanje namjenske  
           kontrole  utroška  sredstava  Ministarstva i sudjelovanje u konačnom obračunu,
     d)  ako su radovi izvođaču ustupljeni prije donošenja Programa utroška sredstava
          Ministarstvu treba dostaviti svu dokumentaciju o provedenoj proceduri javnih
           nabavki, temeljem  čega Ministarstvo  odlučuje o sudjelovanju  u  financiranju   
          planiranog  projekta.

5.  Kriteriji za financiranje
Sredstva Ministarstva raspodjeljuju se za financiranje radova odnosno
      poslova i zadataka sukladno sljedećim kriterijima:
    1) sufinanciranje troškova tekućeg i investicijskog održavanja te otplata
            investicijskih  kredita – do 60%;
   2) izrada tehničke dokumentacije za  izgradnju glavnih infrastrukturnih objekata
       (zahvaćanje vode, glavne crpne stanice, postrojenja za tretman voda, glavni
       dovodni cjevovodi, kolektori kanalizacijskih sustava, postrojenja za pročišćavanje
       voda i slično), izrada elaborata i idejnih rješenja –do 80%,
   3) izrada tehničke dokumentacije za ostale objekte infrastrukturnih sustava (glavni
       distribucijski dovodi, crpne stanice u sustavu, primarni kanalizacijski vodovi i
       slično) – do 70%,
   4) izgradnja temeljnih objekata infrastrukturnih sustava – do 80%,
   5) izgradnja ostalih objekata infrastrukturnih sustava (distribucijski objekti
       vodovodnih sustava, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 70%,
   6) izrada tehničke dokumentacije i radovi u oblasti zaštite od voda na objektima od
        mjesnog značaja – do 60%.

6. Potrebna dokumentacija
Podnositelji aplikacija uz prijavu trebaju priložiti uredno popunjene obrasce koji se mogu preuzeti s web stranice www.mg-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva.

7. Dostavljanje aplikacija
Javni poziv će biti objavljen u „Večernjem  listu“ i na web stranici Ministarstva
www.mg-zzh.com.
Zahtjeve dostaviti na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 15 dana od dana objave u novinama.
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje
S naznakom „Aplikacija za korištenje sredstava vodnog gospodarstva – ne otvarati“.

8. Obrada zahtjeva
Ministar će imenovati povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava za projekte vodnog gospodarstva. Nakon  razmatranja aplikacija povjerenstvo će sastaviti listu s obzirom na broj ostvarenih bodova. Ministar predlaže konačnu listu i dostavlja je Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Vlada razmatra konačnu listu i donosi Odluku o donošenju Plana utroška sredstava.

9.   Ostale informacije
Sve dodatne informacije se mogu tražiti u Ministarstvu – Sektor vodnog gospodarstva
            ili na telefon 039/682-163 u vremenu od 11-14 sati, te na e-mail adresu:
            info@mg-zzh.com

Potrebne obrasce možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/2017/Javni poziv s obrascima.zip