Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-26-2045-3/15
Posušje, 13.08.2015. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke ", br. 8/13) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 9/14), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI
PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

1.Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu koje se nalazi u Širokom  Brijegu  i to dio k.č. broj 2/1 KO Dobrič i dio k.č. broj 1852  KO Grabova Draga,  u ukupnoj površini od 17,97 ha .
2. Predmetno šumsko zemljište daje se u zakup na period od 20 godina radi podizanja višegodišnjih nasada.
3. Početna cijena zakupa predmetnog šumskog zemljišta iznosi 0,05 KM/m2 godišnje.
4. Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5. U ponudi treba navesti ime i prezime fizičke osobe i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište gospodarskog društva, te priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
 fotokopija osobne karte i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva;
 izvod iz sudskog registra – za pravne osobe;
 potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju poreznih obveza i drugih obveza koje su u nadležnosti porezne uprave;
 rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava;
 program podizanja višegodišnjeg nasada;
 ovjerena izjava o načinu plaćanja  zakupnine;
6. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Fra Andrije Kačića Miošića b.b., 88 240 Posušje, s naznakom: "Ne otvarati – ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u Širokom Brijegu – prijava na javni poziv". Ponude se mogu predati neposredno u prostorijama Ministarstva gospodarstva, Fra Andrije Kačića Miošića b.b., ili poslati poštom preporučeno.
7. Rok za podnošenje ponuda sa traženom dokumentacijom je 8 dana od dana posljednje  objave javnog poziva.
8. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta razmatrat će povjerenstvo imenovano rješenjem Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Ponuđeni način plaćanja zakupnine mora biti uplata ukupnog iznosa zakupnine za jednu godinu jednokratno, s rokom plaćanja od najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, odnosno 30 dana od početka kalendarske godine za tekuću godinu.
9. Odabir najboljeg ponuđača će se izvršiti na temelju visine zakupnine koju nudi ponuđač, a koja ne može biti manja od tražene početne cijene iz točke 3. javnog poziva. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine prednost imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju grada Širokog Brijega.
10. U postupku javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima javnog poziva, te zadržava pravo da poništi javni poziv ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu. Ministarstvo ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog poziva niti je obavezno objasniti razlog takve odluke.
11. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: 039/682-162 i 039/682-163.
12. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

MINISTAR

Dario Sesar