Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Broj: 05-06-26-1068-1/15
Posušje, 22.07.2015. godine

Na temelju članka 37. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke  o ustanovljenju lovišta na području Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke “ broj 5/10) i   Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-gospodarskih lovišta u zakup i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 16/15), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području Zapadnohercegovačke županije

1. Predmet Javnog poziva:
Predmet Javnog poziva je dodjela u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Zapadnohercegovačke Županije za slijedeća lovišta:

1) Lovište „Grude“, Grude
2) Lovište „Kravica I“, Ljubuški
3) Lovište „Kravica II“, Ljubuški
4) Lovište „Borak“, Široki Brijeg
5) Lovište „Kobilić“, Posušje
6) Lovište „Oštrec“, Posušje
7) Lovište „Zečijak“ Posušje
8) Lovište „Rujan“ Široki Brijeg

2. Vrijeme trajanja zakupa:
Lovišta  se dodjeljuju  u zakup za razdoblje od 10 (deset) lovnih godina.

3. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu:
Sukladno odredbama članka 37. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj:4/06, 8/10 i 81/14) ( u daljnjem tekstu: Zakon), pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup imaju lovačke udruge.
4. Početna cijena godišnje zakupnine:
Početna cijena godišnje zakupnine lovišta ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrijela divljači iz važeće lovnogospodarske osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem, sukladno odredbama članka 37. Zakona.

5. Obvezan sadržaj ponude:
Podnositelj prijave za Javni poziv obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1) Uredno popunjenu prijavu na obrascu objavljenom na Web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke www.mg-zzh.com potpisanu i ovjerenu pečatom podnositelja prijave;
2) Rješenje o upisu u  Registar udruga izdano od nadležnog tijela;
3) Uvjerenje o poreznoj registraciji ( ID broj);
4) Obavjest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti;
5) Dokaz o članstvu u Lovačkom savezu Herceg Bosne ili Savezu lovačkih organizacija  BiH (Uvjerenje);
6) Uvjerenje izdano od nadležnog suda da lovačka udruga nije kažnjavana za prekršaj iz članka 82. stavak 1. točka 1. do 5. Zakona;
7) Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, osigurati depozit u visini godišnje naknade zakupnine, prije potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje;
8) Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje, osigurati:
– Lovočuvarsku službu sukladno odredbama članka 75. Zakona, te sukladno odredbama Pravilnika o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskog rejona („Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/08),
– Stručnu osobu za planiranje i realiziranje stručnih poslova lovstva sukladno odredbama  članka 42. Zakona,
– Osigurati financijska sredstva za provođenje lovno-gospodarske osnove, za sanaciju šteta na divljači i lovištu, kao i nadoknadu štete koju pričini divljač
– Izvršiti inventuru životinjskih vrsta i stanja lovišta najmanje jedanput godišnje
– Lovačke pse sukladno odredbama članka 10. Zakona;
9) Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o dosadašnjim ulaganjima u objekte predmetnog lovišta evidentirane u katastar istog lovišta i njihova vrijednost, te popis i vrijednost opreme, uređaja i sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i listu stručnih kadrova,
10)  Plan gospodarenja lovištem i promicanje lovstva za razdoblje za koji se lovište daje na korištenje, potpisan i ovjerenu od strane ovlaštene osobe;
11)  Ponudu o visini godišnje zakupnine za korištenje lovišta iskazanu u postotku (%) planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači koja ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-gospodarske osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.
Ministarstvo nema obavezu vraćanja dokumentacije pristigle na Javni poziv.
Svako navedeno lovište je neovisno u smislu prijavljivanja, vrednovanja i rangiranja prijava.

 

6. Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava:
Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava pristiglih po ovom Javnom pozivu izvršit će Komisija koje imenuje Ministar gospodarstva Zapadnohercegovačke županije, što je sukladno odredbama članka 37. Zakona.
Vrednovanje i rangiranje ponuda vršit će se sukladno sa Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-gospodarskih lovišta u zakup i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 16/15)

7. Zaključivanje  ugovora o zakupu:
S najpovoljnijim ponuđačem Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke će zaključiti Ugovor o zakupu predmetnog lovišta najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke Vlade Zapadnohercegovačke županije o dodjeli sportsko-gospodarskog lovišta u zakup  najpovoljnijem ponuđaču.

8. Rok i adresa za podnošenje prijava:
Javni poziv će se objaviti u  „Večernjem listu“, kao i na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke www.mg-zzh.com
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva u „Vecernjem listu“.
Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom      NE OTVARATI „Javni poziv za dodjelu sportsko–gospodarskih lovišta u zakup” za lovište: ______________________, preporučenom poštom ili dostavljačem/primopredajom na adresu:
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Andrije Kačića Miošića bb, 88 240 Posušje
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

9. Poništenje javnog poziva
Ministar gospodarstva Zapadnohercegovačke županije će na prijedlog komisije donijeti odluku o poništenju ovog Javnog poziva u slijedećim slučajevima:
– ako nijedan od ponuđača ne ispunjava uvjete odnosno ne priloži svu potrebnu dokumentaciju u roku i na način objavljen u ovom javnom pozivu;
– ako je cijena najpovoljnije ponude manja od početne cijene godišnje zakupnine lovišta;
– ako za javni poziv ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda.

10. Druge informacije
Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati na telefon 039-682 162.

Obrazac prijave možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.mg-zzh.com//images/dokumenti/2015/Obrazac prijave za javni poziv hr.doc
 

MINISTAR

Dario Sesar