Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-26-2299-4/14
Posušje, 27.01.2015. godine

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke ", br. 8/13) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 9/14), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI UZGOJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

1. Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi uzgoja domaćih životinja na šumskom zemljištu koje se nalazi u općini Posušje i to dio  k.č,100, KO Poklečani,  u ukupnoj površini od 5387 m², i to

Navedena površina je omeđena slijedećim koordinatama:

Br. Točke X Y
1 6456589,43 4822204,98
2 6456623,79 4822185,69
3 6456598,81 4822148,33
4 6456607,67 4822138,94
5 6456591,72 4822130,22
6 6456596,79 4822104,50
7 6456564,00 4822051,30
8 6456581,00 4822070,10
9 6456574,60 4822076,40
10 6456555,50 4822064,30
11 6456550,11 4822101,87
12 6456557,28 4822110,56
13 6456547,22 4822126,36
14 6456528,64 4822164,64
15 6456536,57 4822164,29
16 6456540,25 4822158,00
17 6456546,25 4822157,92
18 6456550,25 4822155,17
19 6456552,08 4822149,00
20 6456577,58 4822146,25
21 6456583,17 4822150,17
22 6456582,25 4822150,17
23 6456584,17 4822161,58
24 6456580,00 4822168,25
25 6456589,83 4822199,58
26 6456591,06 4822085,75
27 6456603,50 4822073,38

 

2. Predmetno šumsko zemljište daje se u zakup na period od 20 godina radi uzgoja domaćih životinja3. Početna cijena zakupa predmetnog šumskog zemljišta iznosi 0,03 KM/m2 godišnje.
4. Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

5. U ponudi treba navesti ime i prezime fizičke osobe i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište gospodarskog društva, te priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
– fotokopija osobne karte i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva;
– izvod iz sudskog registra – za pravne osobe;
– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju poreznih obveza i drugih obveza koje su u nadležnosti porezne uprave;
– rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava;
– program uzgoja domaćih životinja;
– izjava o načinu plaćanja  zakupnine;
– dokaz ponuđača o osiguranim financijskim sredstvima za plaćanje zakupnine na godišnjoj razini (bankovna garancija).
6. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88 240 Posušje, s naznakom: "Ne otvarati-ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u općini Posušje – prijava na javni poziv". Ponude se mogu predati neposredno u prostorijama Ministarstva gospodarstva, Fra Andrije Kačića Miošića b.b., ili poslati poštom preporučeno.
7. Rok za podnošenje ponuda sa traženom dokumentacijom je 8 dana od dana posljednje  objave javnog poziva.
8. Ponude za davanje u zakup šumskog zemljišta razmatrat će povjerenstvo imenovano rješenjem Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Ponuđeni način plaćanja zakupnine mora biti uplata ukupnog iznosa zakupnine za jednu godinu jednokratno, s rokom plaćanja od najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, odnosno 30 dana od početka kalendarske godine za tekuću godinu.
9. Odabir najboljeg ponuđača će se izvršiti na temelju visine zakupnine koju nudi ponuđač, a koja ne može biti manja od tražene početne cijene iz točke 3. javnog poziva. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine prednost imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriju općine Posušje.
10. Na temelju prijedloga povjerenstva Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke  donosi rješenje o davanju šumskog zemljišta u zakup. Troškove izdavanja rješenja snosi ponuđač kojemu se dodjeljuje zemljište u zakup. Ministarstvo će  pribaviti mišljenje Županijskog pravobraniteljstva i Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te po pravomoćnosti rješenja pristupiti zaključivanju ugovora o zakupu šumskog zemljišta.
11. U postupku javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima javnog poziva, te zadržava pravo da poništi javni poziv ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu. Ministarstvo ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog poziva niti je obavezno objasniti razlog takve odluke.
12. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: 039/682-162 i 039/682-163.
13. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

MINISTAR

Ivica Ćorić