Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Sektor vodnog gospodarstva

Temeljem članka 34. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 02/14) i Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-352-1/14-83, Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo), objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje
projekata vodnog gospodarstva

1. Predmet poziva
Predmet ovog poziva je javno prikupljanje aplikacija za neposredno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke, koja su predmet ovog poziva, iznose ukupno 320.039,29 KM.

2. Ciljevi programa
Ciljevi Programa su postizanje većeg stupnja upravljanja vodama koji obuhvaća
            zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i
            drugih voda.

3. Korisnici sredstava
a) Ministarstvo
b) Općina i/ili grad s područja Županije Zapadnohercegovačke.

4. Uvjeti za odobravanje sredstava:
1. Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje aplikacija i određivanje prednosti pri
dodjeli namjenskih sredstava za projekte vodnog gospodarstva:
a) Pripremljenost investicijsko-tehničke dokumentacije i druge dokumentacije investicijskog projekta, uključujući sagledavanje troškova i izvora sredstava za rad i održavanje vodnih objekata – 20 bodova;
b) Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš (smanjenje zagađenja voda, poboljšanje sanitarnih uvjeta i drugog oblika održivog korištenja voda, smanjenja mogućnosti plavljenja prostora) – 30 bodova;
c) Broj subjekata kod zatvaranja financijske konstrukcije (proračuni općina i/ili grada, krajnji korisnici vodnih objekata, kreditna zaduženja, itd). Poželjno je sudjelovanje više subjekata u zatvaranju financijske konstrukcije onog dijela u kojem ne sudjeluje Ministarstvo – 20 bodova i
d) Prioritet apliciranog projekta (efekti ulaganja i hitnost realizacije projekta)
        – 30 bodova.
2. Uvjeti koje će investitori prihvaćenih projekata trebati zadovoljiti prije potpisivanja
       ugovora o sufinanciranju:
     a)  da je investitor na teret vlastitih sredstava potpuno i na vrijeme riješio pravo
     služnosti na trasi vodno-gospodarskog objekta i ishodio sve potrebne akte
      (suglasnosti i dozvole),
     b)  da je investitor ili drugi financijeri osigurali vlastito sudjelovanje i zatvorio
      konstrukciju financiranja, osim u dijelu u kome bi trebalo sudjelovati Ministarstvo,     
     c) da predstavnicima Ministarstva omogući sudjelovanje u izboru izvođača, povremeno
      vrše nadzor nad izgradnjom objekta i vrše namjensku kontrolu
      utroška sredstava Ministarstva i sudjeluju u konačnom obračunu,
     d)  ako su radovi izvođaču ustupljeni prije donošenja Programa utroška sredstava
      Ministarstvu treba dostaviti svu dokumentaciju o provedenoj proceduri javnih
       nabavki, temeljem čega Ministarstvo odlučuje o sudjelovanju u
       financiranju planiranog projekta.

5.  Kriteriji za financiranje
Sredstva Ministarstva raspodjeljuju se za financiranje radova odnosno
      poslova i zadataka sukladno sljedećim kriterijima:
    1) ) sufinanciranje troškova tekućeg i investicijskog održavanja te otplata
         investicijskih  kredita – do 50%;
   2) izrada tehničke dokumentacije za izgradnju glavnih infrastrukturnih objekata
    (zahvaćanje vode, glavne crpne stanice, postrojenja za tretman voda, glavni
   dovodni cjevovodi, kolektori kanalizacijskih sustava, postrojenja za pročišćavanje
    voda i slično), izrada elaborata i idejnih rješenja –do 80%,
   3) izrada tehničke dokumentacije za ostale objekte infrastrukturnih sustava (glavni
    distribucijski dovodi, crpne stanice u sustavu, primarni kanalizacijski vodovi i
    slično) – do 60%,
  4) izgradnja temeljnih objekata infrastrukturnih sustava – do 70%,
  5) izgradnja ostalih objekata infrastrukturnih sustava (distribucijski objekti
     vodovodnih sustava, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 60%,
  6) izrada tehničke dokumentacije i radovi u oblasti zaštite od voda na objektima od
     mjesnog značaja – do 50%.

6. Potrebna dokumentacija
Podnositelji aplikacija uz prijavu trebaju priložiti uredno popunjene obrasce koji se mogu preuzeti s web stranice www.mg-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva.

7. Dostavljanje aplikacija
Javni poziv će biti objavljen u „Večernjem listu“ i na web stranici Ministarstva
www.mg-zzh.com.
Zahtjeve dostaviti na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 15 dana od dana objave u novinama.
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje
S naznakom „Aplikacija za korištenje sredstava vodnog gospodarstva-ne otvarati“.

8. Obrada zahtjeva
Ministar će imenovati povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava za projekte vodnog gospodarstva. Nakon razmatranja aplikacija povjerenstvo će sastaviti listu s obzirom na broj ostvarenih bodova. Ministar predlaže konačnu listu i dostavlja je Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Vlada razmatra konačnu listu i donosi Odluku o donošenju Plana utroška sredstava.

9.   Ostale informacije
Sve dodatne informacije se mogu tražiti u Ministarstvu – Sektor vodnog gospodarstva
            ili na telefon 039/682-163 u vremenu od 11-14 sati, te na e-mail adresu:
            info@mg-zzh.com

 

Obrasce za prijavu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/ObrasciZaPrijavu2014.zip