Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 10. Zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 8/07 ),  županijski ministar gospodarstva
d o n o s i

NAPUTAK 
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTICAJE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I GOSPODARSTVU ZA  2011. GODINU

I.   OPĆE ODREDBE
           
Ovim Naputkom propisuju se opći i posebni uvjeti  koje  moraju  ispuniti  fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na novčane poticaje u  poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu (u daljnjem tekstu: poticaji), uređuje postupak za ostvarivanje prava na poticaje, propisuje potrebna dokumentacija i obrasci, način isplate, obveze koje korisnik mora ispuniti prije prijama novčanih poticaja i obveze koje korisnik mora ispuniti nakon prijama poticaja.
Poticaji se ostvaruju za: animalnu proizvodnju, biljnu proizvodnju, poticaji organiziranju poljoprivrednika,  poticaj za organizirani prijevoz i otkup mlijeka.
  Svi korisnici imaju jednaka prava i mogućnosti sudjelovanja u ostvarenju poticaja, što podrazumijeva jednak tretman u pristupu, ispunjenju uvjeta i korištenju raspoloživih sredstava u svim predloženim mjerama.
Ministar zadržava pravo usklađivanja visine  poticaja za pojedine proizvodnje kako se izdvojena sredstva za istu ne bi prekoračila sukladno planu raspodjele.
          
Pravo na ostvarivanje poticaja ima:

1.  korisnik koji ispuni sljedeće opće uvjete:
            a) korisnici koji su ostvarili poljoprivrednu proizvodnju na području Županije Zapadnohercegovačke propisanu Programom o utrošku sredstava “Poticaj za poljoprivrednu proizvodnju i gospodarstvo“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke sa kriterijima raspodjele  za 2011. godinu.
            b) zemljoradničke zadruge i udruge poljoprivrednika u smislu ovog Naputka ne smatraju se proizvođačima, ali za svoje zadrugare i članove mogu pojedinačno aplicirati za proizvodnju, ako ispunjavaju propisane uvjete iz Programa i Naputka za ostvarivanje novčanih  poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Naputak)
             2. korisnici koji ispune posebne uvjete propisane ovim Naputkom i Programom.
3.  korisnici koji su na propisan način upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava ili registar klijenata sukladno Pravilniku o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata( Službene novine FBiH  br.42/08 )

4. korisnici koji sukladno Naputku dostave odgovarajuću dokumentaciju.

 

II. NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANIH POTICAJA

Korisnik koji ispunjava opće i posebne kriterije propisane ovim Naputkom i Programom podnosi zahtjev za ostvarivanje poticaja  i potrebnu dokumentaciju Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke  ( u daljem tekstu: Županijsko ministarstvo), u roku koji je propisan za svaku proizvodnju.
Dostavljena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija.
Dokumentacija korisnika dostavljena uz zahtjev Županijskom ministarstvu uvodi se u djelovodnik predmeta i akata i trenutkom upisa postaje službena dokumentacija sa kojom se postupa sukladno Uredbi o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/09) i Naputku o načinu obavljanja  uredskog poslovanja u tijelima  uprave i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 14/09). 
Nakon obrade dokumentacije od strane Županijskog ministarstva, provjere i nadzora od županijskog zavoda za poljoprivredu i službenika ministarstva, županijsko ministarstvo će u rokovima propisanim ovim Naputkom i na propisanim obrascima, zahtjeve za isplatu poticaja dostaviti Županijskom ministarstvu financija.
Sastavni dio ovog Naputka su obrasci za animalnu proizvodnju označeni brojevima od  AP/1-1 do AP/1-9,  obrasci za biljnu proizvodnju označeni brojevima BP/1-1, BP/1-2, POP – obrazac za zemljoradničke zadruge i udruženja, POOM-poticaj organiziranom otkupu i prijevozu mlijeka.
Registrirani prerađivači-otkupljivači i zemljoradničke zadruge moraju biti u sustavu PDV-a, sa sjedištem na području Federacije Bosne i Hercegovine.

AP/ANIMALNA  PROIZVODNJA

AP/1-1 UZGOJ MUZNIH KRAVA

Pravo na poticaje imaju registrirani uzgajivači koji posjeduju od 2 do 20 muznih krava. Minimalna starost  muzne krave je 24 mjeseca.
Poticaj za uzgoj muznih krava iznosi 130,00 KM/komadu.
Zahtjev za poticaje Županijskom ministarstvu korisnici dostavljaju do 15.09.2011.godinu uz  slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a) potvrda o podnošenju Zahtjeva za upis u registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili registar klijenata 
b)  izjavu vlasnika da će muzne krave držati najmanje dvije (2) godine u proizvodnji                                                                                                                    
           c)   kopija stočne putovnice (pasoša)
           d)   potvrdu iz banke o broju tekućeg računa
           e)   potvrdu od veterinarske organizacije o zdravstvenom stanju životinja, s                    brojem   ušnih markica

Ministarstvo gospodarstva će Županijskom ministarstvu financija do 15.11.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu poticaja za muzne krave na obrascu AP/1-1.

AP/1-2 UZGOJ KOZA

Pravo na poticaje imaju registrirani uzgajivači koji posjeduju od  10 do 25 koza.
Poticaj za uzgoj koza iznosi 10 KM/komadu.
Zahtjeve za poticaje Županijskom ministarstvu  korisnici dostavljaju do 15.10.2011.godine uz  slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a) potvrda o podnošenju Zahtjeva za upis u registar obiteljskih poljoprivrednih   gospodarstava ili u registar klijenata (općinski ured za poljoprivredu)
                 b)   izjavu vlasnika da će  koze držati najmanje dvije (2) godine u   proizvodnji.                                                                                                                      
                 c)   potvrdu da su grla upisana u jedinstveni registar domaćih životinja sukladno          pravilniku o obveznom označavanju ili potvrdu o označavanju životinja
                 d)   potvrdu iz banke o broju tekućeg računa
Ministarstvo gospodarstva će ministarstvu financija do 15.11.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu poticaja za koze  na obrascu AP/1-2.

AP/1-3 UZGOJ OVACA

Pravo na poticaje imaju registrirani uzgajivači koji posjeduju od 20 do 50 ovaca.
Poticaj za uzgoj ovaca iznosi 10 KM/komadu.
Zahtjeve za poticaje Županijskom ministarstvu  korisnici dostavljaju do 01.11.2011. godine uz  slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a) potvrda o podnošenju Zahtjeva za upis u registar obiteljskih poljoprivrednih   gospodarstava ili u registar klijenata (općinski ured za poljoprivredu)
b)  izjavu vlasnika da će ovce držati najmanje dvije (2) godine u   proizvodnji.                                                                                                                      
c)  potvrdu da su grla upisana u jedinstveni registar domaćih životinja sukladno pravilniku o obveznom označavanju  ili potvrdu o označavanju životinja
d) potvrdu veterinarske organizacije o zdravstvenom stanju životinja, s brojem  ušnih markica,
e)  potvrdu iz banke o broju tekućeg računa
Ministarstvo gospodarstva će ministarstvu financija do 20.11.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu poticaja za ovce na obrascu AP/1-3.

AP/1-4 DRŽANJE PČELINJIH DRUŠTAVA 

Za ostvarivanje prava na poticaje za držanje pčelinjih društava korisnik mora ispunjavati sljedeće uvjete :
        – da u vlasništvu imaju najmanje 30 do najviše 150 pčelinjih društava
        –  da su pčele pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije tijekom uzgoja
Visina poticaja za držanje pčelinjih društava je 8,00 KM/društvu.
Korisnici koji namjeravaju ostvariti pravo na poticaj, obvezni su prijaviti pčelinja društva
Zavodu za poljoprivredu ŽZH najkasnije do 01.08.2011. godine. Zavod za poljoprivredu će
do 01.09. 2011. godine sačiniti Zapisnik o broju pčelinjih društava.
Zahtjeve za poticaje Županijskom ministarstvu  korisnici dostavljaju do 01.09.2011. godine uz  slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a)  potvrda o podnošenju zahtjeva za upis u Registar gospodarstava od općinske službe         prema mjestu prebivališta (fizičke osobe) ili prema sjedištu (pravne osobe), 
b) ugovor ili potvrdu od banke o otvaranju računa korisnika sa navedenim   transakcijskim računom banke i tekućim računom korisnika
c) zapisnik Zavoda za poljoprivredu ŽZH o broju pčelinjih društava
Ministarstvo gospodarstva će Županijskom ministarstvu financija do 15.10.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu poticaja  za držanje pčelinjih društava  na obrascu AP/1-4.

AP/1-5 UZGOJ KOKA NESILICA – proizvodnja konzumnih jaja

Pravo na poticaje imaju pravne osobe, obrti ( registrirani za ovu djelatnost koji imaju minimalno jednog uposlenog) koji u vlastitoj proizvodnji imaju minimalno 1.000 do najviše 5.000 komada koka nesilica.                                                                                                                                                                                                                                             
Poticaj za uzgoj koka nesilica iznosi 1,00 KM/kom.   
Zahtjeve za poticaje ministarstvu gospodarstva korisnici dostavljaju do 12.08.2011.godine uz slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu  a)   potvrda o podnošenju Zahtjeva za upis u registar obiteljskih poljoprivrednih         
b)  dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama u tijeku  uzgoja.
c)   potvrdu da nema neizmirenih poreznih obveza za 2010. godinu,
d)  potvrdu  da su izmirene obveze prema MIO za 2010. godinu za uposlene djelatnike( sukladno važećem Zakonu)
e)  potvrdu od banke o broju transakcijskog računa
f) rješenje o registraciji
Djelatnici ministarstva gospodarstva  će do 15.09.2011. godine kod podnositelja Zahtjeva sačiniti Zapisnik o broju koka nesilica i uložiti ga u predmet Zahtjeva.
Ministarstvo gospodarstva će Ministarstvu financija do 01.10.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu poticaja za uzgoj  koka nesilica na obrascu broj AP/1-5.        

AP/1-6 UZGOJ BROJLERA

Pravo na poticaje imaju pravne osobe i obrti (registrirani za ovu djelatnost, koji imaju minimalno jednog uposlenog) koji su od 12.08.2010. godine do 12.08.2011. godine  proizveli i prodali minimalno 5.000 a maksimalno 10.000  komada brojlera.
Poticaj za uzgoj brojlera iznosi 1,00 KM/kom.
Zahtjeve za poticaje ministarstvu gospodarstva korisnici dostavljaju do 12.08.2011. godine uz slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a)   potvrda o podnošenju Zahtjeva za upis u registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili  registar klijenata,  (općinska služba za poljoprivredu)
b) dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama u tijeku uzgoja
c) račun da su brojleri  prodani
d) račun o nabavci jednodnevnih pilića
e) potvrdu iz banke o broju transakcijskog računa
f) potvrdu da nema neizmirenih poreznih obveza za 2010. godinu,
g)  potvrdu  da su izmirene obveze prema MIO za 2010. godinu
h) rješenje o registraciji
Ministarstvo gospodarstva će Ministarstvu financija do 15.09.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu  poticaja za uzgoj  brojlera na obrascu AP/1-6.
 

AP/1-7 PROIZVODNJA JEDNODNEVNIH PILIĆA

Pravo na poticaje imaju pravne osobe i obrti (registrirani za ovu djelatnost, koji imaju minimalno jednog uposlenog) koji su od 12.08.2010. do 12.08.2011. godine proizveli i prodali najmanje  100.000 do najviše 300.000  komada jednodnevnih pilića.
Poticaj za uzgoj jednodnevnih pilića iznosi 0,10 KM/kom.
Zahtjeve za poticaje ministarstvu gospodarstva korisnici dostavljaju do 12.08.2011. godine uz slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a) potvrda o podnošenju Zahtjeva za upis u registar obiteljskih poljoprivrednih   gospodarstava i registar klijenata (općinski ured za poljoprivredu )
b) rješenje o registraciji
c) dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama
d) račun da su pilići prodani (od 12.08.2010. do 12.08.2011. godine)
e) potvrdu iz banke o broju transakcijskog računa
f) potvrdu da nema neizmirenih poreznih obveza za 2010. godinu
g) potvrdu  da su izmirene obveze prema MIO za 2010. godinu (prema važećem Zakonu)
Ministarstvo gospodarstva će Ministarstvu financija do 15.09.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu  poticaja za proizvodnju jednodnevnih pilića na obrascu AP/1-7.

AP/1-8 UZGOJ KONJA

Pravo na poticaje imaju registrirani uzgajivači koji posjeduju od 1 do 15 konja.
Poticaj za uzgoj konja iznosi 100,00 KM/komadu.
Zahtjeve za poticaje ministarstvu gospodarstva korisnici dostavljaju do 12.08.2011. godine uz  slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
  a) potvrda o upisu u registar (općinski ured za poljoprivredu)
  b) izjavu vlasnika da će konje držati najmanje dvije (2) godine
  c) potvrdu iz banke o broju tekućeg računa  
Djelatnici ministarstva gospodarstva  će do 15.09.2011. godine izići  na teren i sačiniti Zapisnik o posjedovanju konja i uložiti ga u predmet zahtijeva.  
Ministarstvo gospodarstva će Županijskom ministarstvu financija dostaviti zahtjev za isplatu poticaja za konje  na obrascu AP/1-8 do 01.10.2011. godine.

 

AP/1-9 UZGOJ MAGARACA

Pravo na poticaje imaju registrirani uzgajivači koji posjeduju od 1 do 15 magaraca.
Poticaj za uzgoj magaraca iznosi 100,00 KM/komadu.
Zahtjeve za poticaje ministarstvu gospodarstva korisnici dostavljaju do 12.08.2011. godine uz  slijedeću dokumentaciju  koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
  a) potvrda o upisu u registar (općinski ured za poljoprivredu)
  b) izjavu vlasnika da će magarce držati najmanje dvije (2) godine
  c) potvrdu iz banke o broju tekućeg računa  
Djelatnici ministarstva gospodarstva  će  do 15.09.2011. godine izići  na teren i sačiniti Zapisnik o posjedovanju magaraca i uložiti ga u predmet zahtijeva.  
Ministarstvo gospodarstva će Županijskom ministarstvu financija dostaviti zahtjev za isplatu poticaja za magarce  na obrascu AP/1-9 do 01.10.2011. godine.
BP/BILJNA PROIZVODNJA

BP/1-1 PROIZVODNJA POVRĆA U SVJEŽEM STANJU (prijenos  iz 2010. godine)

Realizacija obveza iz Poglavlja Biljna proizvodnja-proizvodnja povrća u svježem stanju  iz Odluke o usvajanju Programa  utroška sredstava ˝Tekući prijenosi za potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu˝  utvrđenih  Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu izvršit će se iz sredstava Utvrđenih Programom za 2011. godinu.

BP/1-2 PROIZVODNJA POVRĆA U SVJEŽEM STANJU

Pravo na poticaje imaju korisnici koji su zasadili minimalno 0,5 HA povrća. Poticaj za proizvodnju povrća iznosi 1.000,00 KM/HA.
Proizvođači koji su prijavili plan proljetne sjetve/sadnje do 31.01.2011.godine, podnose  Zahtjev za poticaje Ministarstvu gospodarstva do 01.09.2011. godine uz sljedeću  dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a) potvrda o upisu u registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u registar         klijenata,   (općinska služba za poljoprivredu)
b) potvrdu iz banke o broju tekućeg računa 
c) zapisnik  o veličini  površine koja je zasađena i  vrsti kulture

Zapisnik o veličini  površine (  točka c) koja je zasađena i  vrsti kulture koja se na njoj nalazi, dostavit će Zavod za poljoprivredu ŽZH po službenoj dužnosti, a djelatnici Ministarstva će iste uložiti u predmet zahtjeva.
Ministarstvo gospodarstva će Županijskom ministarstvu financija do 01.12.2011. godine dostaviti zahtjev za isplatu poticaja za proizvodnju povrća u svježem stanju na obrascu broj BP/2-1.
Proizvođači koji namjeravaju ostvarivati pravo na poticaje u 2012. moraju prijaviti plan biljne proizvodnje za 2012. godinu  Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu u periodu od 01.01.2012. do 10.02.2012. godine. Uz prijavu su dužni priložiti posjedovni list, kopiju katastarskog plana ili neki drugi dokument kojim se dokazuje pravo na zemljište.

POP/ POTICAJ ORGANIZIRANJU POLJOPRIVREDNIKA

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju korisnici – zemljoradničke zadruge i udruge poljoprivrednika u organizaciji proizvodnje, nabavci stoke za zadrugare/članove, nabavka  opreme,  preuzimanje i prodaja proizvoda, osiguranje izvoza, itd.
Zahtjev za ostvarivanje poticaja korisnici  podnose ministarstvu gospodarstva do 30.10.2011. godine  uz sljedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
            a)  program aktivnosti,
            b) rješenje o registraciji
Konačnu odluku o ostvarivanju prava i visini poticaja za ponuđene programe donosi ministar, nakon čega će  Ministarstvu financija do 30.12.2011. godine uputiti zahtjev  za isplatu poticaja za organiziranje poljoprivrednika na obrascu POP.

POOM/ POTICAJ  ZA ORGANIZIRANI OTKUP I PRIJEVOZ MLIJEKA

          Pravo na poticaje imaju korisnici koji vrše organizirani otkup i prijevoz mlijeka na području županije Zapadnohercegovačke.
Zahtjev za poticaj ministarstvu gospodarstva korisnici dostavljaju do 30.10.2011. godine uz  slijedeću dokumentaciju koja mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
a) program otkupa mlijeka
b) dnevni raster otkupa mlijeka
Konačnu odluku o ostvarivanju prava o visini poticaja za organizirani otkup i prijevoz mlijeka donosi ministar, nakon čega će se Ministarstvu financija do 30.12.2011. godine uputiti zahtjev  za isplatu poticaja za organizirani otkup mlijeka na obrascu POOM.

III. PRIČUVE

Sredstva pričuve koristit će se za žurne i nepredviđene izdatke koji se tijekom proračunske godine pojave u realizaciji Programa na temelju pojedinačnih odluka, koje donosi županijski ministar.

IV.  OBVEZE KORISNIKA NAKON PRIJAMA POTICAJA

Korisnik poticaja dužan je dobivena sredstva namjenski koristiti i dosljedno se pridržavati preuzetih obveza.
Korisnik poticaja je dužan vratiti novčana sredstva: ako su dobivena na temelju netočnih podataka, ako su nenamjenski utrošena, ili ako su prekršene obveze iz ugovora sa ministarstvom.
Novčana sredstva će se vratiti zajedno sa zakonom predviđenim zateznim kamatama, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja, kojim mjerodavni županijski poljoprivredni inspektor  naređuje korisniku povrat novčanih sredstava.
Sredstva koja su vraćena na temelju stavka 2. ovog Naputka prihod su Proračuna Županije.
Ukoliko korisnik poticaja nakon što dobije sredstava za poticaje,  učini prekršaj iz čl. 6. i 7. Zakona o novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 8/07) gubi pravo konkurirati za bilo koju vrstu poticaja za period od pet (5) godina, računajući od dana dostavljanja pravomoćnog rješenja organa mjerodavnog za vođenje prekršajnog postupka.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Naputak stupa na snagu danom dobivanja  suglasnosti od Vlade Županije Zapadnohercegovačke i biti će objavljen u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

Ministar 
Ivica Ćorić

Broj: 05-06-02-863/11
Posušje, 06.07.2011. godine