linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelokrug ministarstva


Unutarnje ustrojstvo i način rada Ministarstva temelji se na principima kojima će se osigurati slijedeće:


 

 • racionalno unutarnje ustrojstvo koje osigurava uspješno i učinkovito obavljanje svih poslova iz djelokruga Ministarstva;
 • grupiranje poslova u jednu cjelinu prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, opsegu, stupnju složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo obavljanje;
 • ostvarivanje pune i ravnomjerne zaposlenosti svih državnih službenika i namještenika i ostvarivanje uvjeta da do izražaja mogu doći njihove stručne i druge sposobnosti;
 • određivanje broja izvršitelja da bude adekvatan vrsti, opsegu i složenosti poslova iz djelokruga   Ministarstva;
 • pravilna raspodjela poslova iz djelokruga Ministarstva na poslove koje obavljaju državni službenici  i poslove koje obavljaju namještenici;

D J E L O K R U G   M I N I S T A R S T V A


 


Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene Zakonom koji su u nadležnosti županije iz područja: energetike, industrije, rudarstva, mineralnih sirovina, zanatstva, proizvodnje i prerade ugljena, cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, PTT prometa, poljodjelstva, trgovine, turizma, poduzetništva i ugostiteljstva, obnove i razvitka, kao i druge poslove za koje je nadležno.

 

U N U T A R N J E   U S T R O J S T V O   M I N I S T A R S T V A ,  

V R S T E   U S T R O J B E N I H   J E D I N I C A

I   N J I H O V   D J E L O K R U G


 

 

Unutarnje ustrojstvo ministarstva

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva temelji se na grupiranju istovrsnih i međusobno srodnih poslova koji čine jedinstvenu cjelinu, a proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga rada.
Poslovi iz djelokruga Ministarstva obavljaju se u temeljnim i u unutarnjim ustrojbenim jedinicama.


Ustrojbene jedinice

Vrsta i broj  ustrojbenih jedinica Ministarstva utvrđuje se prema vrsti, srodnosti, opsegu i stupnju složenosti, međusobnoj povezanosti poslova i zadataka i učinkovitom obavljanju poslova i zadataka iz djelokruga Ministarstva;

 

Temeljne ustrojbene jedinice

Za obavljanje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva za koje je potreban određen stupanj samostalnosti u upravljanju, a opseg poslova za svaku od njih zahtjeva najmanje tri izvršitelja bez rukovoditelja ustrojbene  jedinice, obrazuju se slijedeće temeljne ustrojbene jedinice:

 • Sektor energetike, industrije i rudarstva,
 • Sektor prometa i veza,
 • Sektor trgovine, turizma i poduzetništva,
 • Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 • Sektor razvoja, pravnih i općih poslova,
 • Sektor za koncesije,

Sektor energetike, industrije i rudarstva, Sektor trgovine, turizma i poduzetništva, Sektor prometa i veza i Sektor za koncesije obrazuju se kao temeljne ustrojbene jedinice bez unutarnjih  ustrojbenih jedinica.
Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  i Sektor razvoja, pravnih i općih poslova obrazuju se kao temeljne ustrojbene jedinice sa unutarnjim  ustrojbenim jedinicama.

 

 

Unutarnje ustrojbene jedinice 

Za obavljanje poslova u temeljnim ustrojbenim jedinicama u Sektoru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  i Sektoru pravnih i općih poslova obrazuju se unutarnje ustrojbene jedinice  i to:

Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svom sastavu ima dvije unutarnje ustrojbene jedinice i to:

 • Odsjek za poljoprivredu;
 • Odsjek za vodoprivredu;

 

 

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova u svom sastavu ima tri unutarnje ustrojbene jedinice i to:

 • Odsjek za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvitak,
 • Odsjek za pravne i kadrovske poslove;
 • Odsjek za opće i računovodstvene poslove;

 

 

Samostalni izvršitelji


Za obavljanje određenih poslova i zadataka koji su u djelokrugu Ministarstva i koji čine samostalnu cjelinu, a nema potrebe da se za njihovo obavljanje obrazuje ni temeljna niti unutarnja ustrojbena jedinica, niti se obavljanje tih poslova može predvidjeti u okviru neke od predviđenih ustrojbenih jedinica, a za obavljanje tih poslova potreban je samo jedan izvršitelj, predviđaju se samostalni izvršitelji nad čijim radom nadzor obavlja ministar i to:

1. Tajnik Ministarstva
2. Savjetnik ministra
3. Glasnogovornik - viši stručni suradnik  za odnose s javnošću


U sastavu Ministarstva je Uprava za šume kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva.